Správa o činnosti za rok 2014

 

Členovia FCH a OZ Samaritán v roku 2014 uskutočnili tieto akcie:

Veľkonočná zbierka potravín spojená s akciou KILO PRE CHUDOBNÝCH pomoc išla pre 27 rodín

Vianočná zbierka potravín pomoc išla pre 24 rodín

Spolupracovali sme s OZ Nádej pre Down pomoc pri 3-dňovom pobyte v prírode a jednodňový výlet na koncert do Bardejova

Vo FCH pracuje 8 aktívnych členov.

Pomáhali sme rodinám v hmotnej núdzi podľa požiadaviek, pravidelne 10 rodinám.

Pri pomoci rodine vo veľkej núdzi nám finančne pomáhali spoločenstvá Dom Júdov, Koinonia Ján Krstiteľ, saleziáni, Modlitby otcov, Ružencové bratstvo.

Pomocnú ruku nám podali aj podnikatelia tým, že zamestnali členku z núdznej rodiny.

Darované finančné príspevky sme využili na pomoc rodinám podľa ich potreby.

Celkove príjmy z darov v roku 2014 sú 3782 €, výdavky 3545,16 €, z toho predstavuje 175 € pôžičky a 307,75 € administratívne výdavky.

Podrobné záznamy o daroch a finančnej situácii sú u pokladníčky OZ Samaritán.