V správe rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Sabinov, sa v centrálnej časti mesta nachádzajú:
Kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa (veľký kostol);
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (malý kostol);
a samotná budova fary s adresou: Námestie slobody 31.
Počas posledných rokov, porevolučných rokov sa vytrvalo vykonávajú nutné opravy zanedbaných budov našej farnosti.

1.Kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa Sabinov
Národná kultúrna pamiatka zapísaná v zozname pod číslom UZPF č.364/1. Je to gotický kostol zo začiatku 14. storočia, po požiari v roku 1461 znovu budovaný v neskorej gotike a s renesančnými úpravami za účasti staviteľa Jána z Prešova. V roku 1523 bol doplnený o chór Kostolná veža bola upravovaná v roku 1537.
Po požiari v 20. rokoch 20. storočia bola veža opatrená novou strechou, v 70. rokoch toho istého storočia sa posilňovali základy veže injektážou z dôvodu odklonu jej zvislej osi.
V 90. rokoch 20. storočia, počas pôsobenia vdp. dekana Budkovského, pri oprave celej krytiny kostola bola veža pokrytá novými medenými ručne lisovanými šablónami v tvare bobrovky. Na ostatnej časti objektu sa previedla veľká oprava strechy a vonkajšej fasády veľkého kostola.
Na kostole sa zdemontovala stará pálená krytina. Previedla sa revízia lát a drevených častí krovu. Opotrebované časti sa vymenili. Nová osadená strešná krytina je betónová, s predpokladanou životnosťou 100 rokov. Svojpomocne sa za veľkej účasti veriacich táto krytina na stavenisku najprv penetrovala, potom sa prevrtávalo približne 20% z celkového počtu osadených kusov za účelom poistného kotvenia pomocou medených klincov do lát.

Výber z technických parametrov kostola
veža
celková výška kostolnej veže po hrot kríža + 49,20 m
celková výška kostolnej veže po začiatok strechy veže , t.j. nad arkády + 33 m
plocha fasády veže 723 m2

kostolná loď
celková výška strechy lode + 23,41 m
začiatok strechy na kóte + 14m
celková dĺžka hlavnej osi včítane podvežia 41,56 m
plocha fasády kostola 1784 m2
celková plocha fasády kostola s vežou 2507 m2

Doteraz sa na uvedenej národnej kultúrnej pamiatke previedlo:
v roku 1990 začatie opravy vonkajšej fasády a strechy;
v roku 1993 ukončenie opravy vonkajšej fasády a strechy s nákladom 1,6 mil.Sk vo vtedajších cenách;
fasáda sa dočasne ukončila na úrovni jestvujúceho okolia okolitých upravených plôch;

Okolitý terén bol v rokoch 1970 – 1972 upravený súvislou betónovou plochou tak, že boli čiastočne utopené v betóne aj vstupné časti objektu – portály. Preto pri prípravných prácach na oprave kostola Nanebovzatia Panny Márie v roku 1997 bolo jednoznačnou požiadavkou Pamiatkového úradu Prešov zníženie okolia oboch kostolov o cca 0,4 m na terajšiu úroveň. Táto požiadavka vyvolala následné investície mesta ako vlastníka okolitých plôch, ako aj farského úradu – správcu oboch nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.

Vyvolané investície mesta:
zriadenie novej kanalizácie okolo kostolov so zaústením do kanalizačného zberača pod štátnou cestou,
nová úprava okolitých plôch vo väzbe na nový upravený , t.j. znížený terén.

Vyvolané investície farského úradu:
osadenie nových dažďových zvodov so zaústením do novej kanalizácie mesta s nákladom 85 000 Sk,
osadenie nového pieskovcového sokla a nutné osekanie zavlhnutej spodnej časti omietky a osadenie nových sanačných omietok v dotknutých častiach s nákladom cca 640 000 Sk,
osadenie nových dverí a vstupov do kostola v roku 2003 s nákladom 235 000 Sk.

rok 1996 – čiastočná oprava elektroinštalácie Kostola sv. Jána Krstiteľa s nákladom 450 000 Sk,
1994 - 1998 gotické okná – kamenné prvky,
- celkový počet gotických okien na severnej strane 3 ks (v roku 1994–1996 3 ks), s priamym nákladom 195 000 Sk, -
celkový počet gotických okien na východnej strane1 ks (v roku 1997 1 ks), s priamym nákladom 65 000 Sk, -
celkový počet gotických okien na juhovýchodnej strane 1 ks (v roku 1998 1 ks), s priamym nákladom 65 000 Sk,
- celkový počet gotických okien na južnej strane 7 ks (v roku 1998 1 ks; 2007 2 ks),
- ostáva opraviť 4 ks.

Pokrytie sanačných omietok dočasným náterom
Pred osadením nového sokla kostola boli v roku 2001 a 2002 osekané spodné časti fasády zvetranej omietky podľa merania vlhkosti muriva. Po opätovnom nanesení nových sanačných omietok je preto potrebné naniesť dočasný náter vo farbe príbuznej farbe pôvodnej omietky.Definitívny náter celého kostola je možné previesť po ukončení opravy všetkých kamenných prvkov okien a doplnenia vitráží.
V roku 2004 – 2005 sa zhnité kostolné lavice zdemontovali a nahradili novými, podľa návrhu architekta. V priebehu roka 2006 sa zrealizovalo nové podlahové temperovanie kostola včítane všetkých podkladných vrstiev a osadenia novej dlažby.
Celkové náklady na uvedené práce predstavujú sumu do 4 mil. Sk. Mesto Sabinov sa spolupodieľalo na tejto akcii účelovou dotáciou vo výške 1 milióna korún.
V roku 2007 – výmena vitráží štyroch kusov okien (okná č.1, č.3, č.11, č.13). Za spoluúčasti NEFO fondu PSK v sume 300 000,- Sk sa previedla výmena vitráží u uvedených okien s celkovým investičným nákladom 692 337,- Sk. Zároveň sa u uvedených okien previedli reštaurátorské práce na ich kamenných prvkoch.

2.Kostol Nanebovzatia Panny Márie Sabinov
Národná kultúrna pamiatka zapísaná v zozname pod číslom UZPF 364/2. Pôvodne románsky kostol z roku 1375, rozšírený o južnú časť v polovici 17. storočia, s barokovými úpravami po príchode piaristov do Sabinova v roku 1740. Kostol nebol po 2. svetovej vojne používaný, pretože mal niekoľko nedostatkov – praskla klenba svätyne, odkláňal sa operák z južnej strany, hrozila deštrukcia strechy.
V rokoch 1997 – 1999 RK FÚ zo zbierok veriacich obnovil uvedenú pamiatku po stavebnej stránke s nákladom 3,7 mil. Sk, zbytok v hodnote 0,8 mil. Sk zabezpečil svojpomocou veriacich. Časť nákladov na opravu zabezpečilo mesto Sabinov (poskytlo drevo z mestských lesov na strechu a dodalo náter na fasádu).

3.Budova fary Sabinov
Pôvodná historická budova situovaná na Námestí slobody 31, oproti kostolu. Počas posledných 18 rokov sa na stavbe prevádzali bežné opravy (plynofikácia budovy bola prevedená ešte pred rokom 1989).
Po nástupe vdp. J. Naščáka do funkcie farára – dekana v roku 1993 sa začala opravovať fara v jestvujúcom dvornom krídle. Vymenili sa zhnité okná od ulice. Zriadili sa nové sociálne priestory pre kaplána, dekana, pre kuchyňu a príležitostnú návštevu. Fasáda na dvornej časti fary sa celkom osekala a nanovo omietla. Osadili sa nové podlahy, osekali sa zvetrané omietky. Zateplil sa strop nad farou. V rokoch 2001 – 2002 sa zrekonštruovalo dvorné krídlo fary.
Po nástupe vdp. L. Cichého do funkcie farára – dekana v roku 2005 sa preriešilo vnútorné usporiadanie priestorov fary tak, aby bolo možné sprístupniť službám verejnosti miestnosti na prízemí. Týmto riešením sa sústredilo bývanie pre kňazov do miestností na poschodí.