Hodinka viery doma - materiály rodičom pre prípravu na 1. sv. prijímanie


 

 

Milí rodičia, tak ako vaše dieťa postupne rastie telesne aj mentálne, mal by rásť aj jeho vzťah k Bohu, o ktorý sa snažíte výchovou vo viere. Jej základom je každodenný náboženský život vašej rodiny, zvlášť nedeľná sv. omša, a váš osobný príklad. Pomáha tomu náboženská výchova v škole, na ktorú ste vaše dieťa prihlásili. Vaše deti ale ešte potrebujú objaviť a začleniť sa do rodiny Kristovej Cirkvi, ktorú vytvárame všetci vďaka krstu a viditeľne sa s ňou stretávame vo farnosti. Ježiš Kristus totiž zveril poklad Božieho Slova a svoje sviatosti Cirkvi, preto ju potrebujeme.

Na ceste rastu života viery všetci prechádzame jednotlivými etapami, pričom základom je uvádzanie do kresťanského života (iniciácia), ktoré je spojené s prijatím troch sviatostí: krstu, eucharistie a birmovania. Vaše deti prichádzajú do obdobia života, v ktorom môžu začať posilňovať svoju vieru prijímaním sviatosti Oltárnej a sviatosti pokánia (sv. spovede) po vhodnej príprave a zvládnutí potrebných predpokladov.

Vaše dieťa môžete prihlásiť do farskej prípravy na sviatosť pokánia a prijatie Eucharistie. Takáto príprava, má prebiehať vo farnosti, do ktorej patríme . Preto naša farská príprava je zložená z aktivít, ktorými sa snažíme pomôcť rodičom v náboženskej výchove ich detí, deťom dobre sa pripraviť na sviatostný život a začleniť ich do spoločenstva Cirkvi. Od rodičov očakávame nielen súhlas s priebehom a rešpektovanie prípravy na prijatie sviatostí vo farnosti, ale aj spoluzodpovednosť a ochotu aktívne sa zapojiť, k čomu sa rodičia osobne zaviazali pri krste dieťaťa.

Aby príprava na prijatie sviatostí priniesla potrebný úžitok, je nevyhnutné, aby sa rodičia spolu s deťmi zúčastňovali pravidelne na celej sv. omši každú nedeľu a v prikázané sviatky, a sami prijímali sviatosti, na ktoré sa pripravujú ich deti. Rodičia sú tiež zodpovední za to:

  1. aby sa ich dieťa zúčastňovalo na detských sv. omšiach každý týždeň;
  2. aby ich dieťa navštevovalo hodiny náboženskej výchovy v škole a aby malo primerané náboženské vedomosti;
  3. aby sa ich dieťa pravidelne zúčastňovalo na stretkách so svojím animátorom;
  4. aby prihlásili svoje dieťa na náboženskú výchovu v škole aj v ďalších ročníkoch ZŠ.

 

Našu farskú prípravu tvoria:

  1. vedenie a výchova v kresťanskom duchu v rodinách – je to osobná úloha rodičov, ktorá je predpokladom dobrej prípravy na prijatie sviatostí vo farnosti a jej nutnou podmienkou je účasť na sv. omši každú nedeľu a v prikázané sviatky, a tiež prijímanie sviatostí rodičmi. Účasť na sv. omšiach nekontrolujeme  ale sledujeme, lebo ak chýba, je to vážny dôvod na oddialenie pristúpenia k sviatostiam;
  2. stretká detí v malých spoločenstvách – pravidelne raz za 2 týždne popoludní, v malej skupinke vedenej animátorom – účasť detí je dôležitá (vytvárame ich s ohľadom na ich školský a krúžkový program) – cieľom je vytvorenie malého kresťanského spoločenstva, v ktorom sa deti spolu modlia, čítajú Sv. Písmo, zdieľajú a vedú ku kresťanským životným postojom;
  3. náboženská výchova v škole – dieťa má byť prihlásené rodičmi na náboženskú výchovu od 1. až do 9. ročníka ZŠ – cieľom vyučovania v škole je odovzdanie vedomostí o kresťanskej identite a kresťanskom živote (preto odporúčame prihlásiť deti na Cirkevnú ZŠ, kde sa celé vyučovanie nesie v tomto duchu) – deti ho majú absolvovať ako iné predmety: úspešne získať ponúkané vedomosti;
  4. liturgická formácia sv. omše pre všetky deti – každú stredu večer okrem prvopiatkového týždňa vo farskom kostole (filiálky majú tiež sv. omšu pre deti vo svojom kostole) – účasť detí je potrebná, najlepšie aj s rodičmi – cieľom je spoločne sláviť našu vieru, priblížiť deťom sv. omšu, naučiť ich aktívne sa do liturgie zapájať a lepšie jej rozumieť – preto je dôležité, aby rodičia privádzali deti do kostola od malička, aby si „zvykli“ na prostredie a vedeli, ako sa správať v Božom chráme.