• Na základe matrikových údajov vydáva svedectvo o krste, sobášny list a iné dokumenty
  • Vedenie krstnej, birmovnej, sobášnej a pohrebnej matriky
  • Prijíma žiadosti o udelenie sviatostí (krstu, birmovania, manželstva)
  • Sprostredkúva nahlásenie pohrebu
  • Je spolukoordinátorom farských akcií, rôznych podujatí vykonáva a plní ďalšie úlohy
  • Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní administratívnej služby a ktoré v záujme stránok FÚ nie je možné oznamovať iným osobám


Sme tu pre Vás
pondelok 9:00 - 10:00 a 16:00 - 17:00
utorok 9:00 - 10:00 a 16:00 - 17:00
streda 9:00 - 10:00
štvrtok 9:00 - 10:00 a 16:00 - 17:00
piatok 9:00 - 10:00 a 16:00 - 17:00

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev farnosť Sabinov
Námestie slobody 31
Tel. 051/4523784
IČO: 31 978 509
sabinov@rimkat.sk
IBAN: SK59 0900 0000 0000 9628 1723
BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Filiálka Jakubovany
IBAN: SK53 0900 0000 0005 0523 2958
BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Filiálka Orkucany
IBAN: SK33 0900 0000 0005 0491 8747
BIC SWIFT kód: GIBASKBX