Stav sabinovského kostola

V slobodnom kráľovskom meste Sabinov sme našli kostol, ktorý je farský a je zo solídneho materiálu. V roku 1484 bol podľa nápisu na kamennom stĺpe kostol vystavaný ku cti svätého Jána Krstiteľa a teší sa jeho nebeskej ochrane; neskôr bol prevzatý z rúk luteránov a benedikovaný po príslušných odprosujúcich pobožnostiach a ako svedčia kríže na stenách, aj konsekrovaný. Oltáre sú nové, šesť je prenosných. Na hlavnom oltári je kolorovaný svätostánok, ktorý je na niektorých miestach aj pozlátený; tu sa uchováva v cibóriu Najsvätejšia sviatosť. Pred bohostánkom svieti lampa. Na vystavenie Sviatosti sa podľa starobylého zvyku používa pastofórium. Na sviatok patróna svätého Jána Krstiteľa, na Veľkú noc a na Turíce sa konáva štyridsaťhodinová poklona pred vyloženou Sviatosťou, na ktorú prichádzajú veriaci. V soboty školského roka sa pred Sviatosťou modlievajú litánie.

V kostole sa nachádza šestoro relikvií svätcov, pekne ozdobených a vystavených pod sklom, uznaných naším preosvieteným pánom biskupom Františkom Barkócim zo Šale a overených jeho pečaťou. Kostol má odpustky na sviatok Nanebovzatia a Nepoškvrneného počatia Panny Márie, potvrdené biskupom Karolom Esterházim. Hlavný oltár je privilegovaný. Patrocínium kostola (odpust) sa slávi na Sťatie svätého Jána Krstiteľa. Krstný prameň (baptistérium) je z kameňa, vo vnútri s medenou nádobou a prikrytý dreveným príklopom a spolu s kľúčmi od svätostánku a pastofória sa uchováva v sakristii. Sakristia je zo severnej strany. V sakristii sú tri skrine. V prvej sú uložené paramenty na slúženie svätej omše, v druhej sú najmä kalichy a iné poklady. V kostole sa nachádza kamenná kazateľnica. V lodi kostola sú nové zástavy a relikvie. V kostole je jedna socha, päť obrazov, tri spovednice, Boží hrob, na chóre nový organ s dvadsiatimi dvoma registrami. Na veži kostola sa nachádzajú slnečné hodiny, o ktoré sa stará mesto Sabinov. Vedľa kostola je murovaná zvonica v dezolátnom stave a s troma zvonmi. Patrónom kostola je slobodné kráľovské mesto Sabinov.

Vonkajšie symboly viery

V čase kanonickej vizitácie v roku 1775 bola na území farnosti murovaná kaplnka (malý kostolík) Nanebovzatia, ktorú užívali školskí bratia (piaristi); nimi bola táto kaplnka aj opravená. Boli v nej tri oltáre, svätostánok, piecka, chór, organ a nevyhnutná výbava na slúženie svätej omše. Murovaná sakristia je pribudovaná z južnej strany. Na území mesta sa ďalej nachádzal špitál pre ôsmich ľudí, ktorý dal postaviť mestský magistrát. Katolícke cintoríny boli tri: prvý hneď pri kostole, druhý oplotený a benedikovaný za hradbami mesta, ktorý postačoval pre tunajšie pomery, tretie miesto, kam sa pochovávalo, bola krypta pod piaristickým kostolíkom či kaplnkou, kde našli večný odpočinok rehoľníci, ktorí tu zomreli. Pri ceste smerom na Ražňany sa nachádzala murovaná kaplnka so sochou sv. Jána Nepomuckého. Patronát nad touto kaplnkou mala miestna mládež, ktorá sa o ňu zrejme nestarala, lebo kaplnka bola v dezolátnom stave. Na okraji cintorína pri farskom kostole stála (a dodnes stojí) kamenná socha Panny Márie a na druhom konci dva kríže. Verejný kríž stál aj pred špitálom, v podhradí na cintoríne stáli dva kríže a na iných miestach v podhradí boli ďalšie dva kríže. Za hradbami mesta boli aj dva luteránske kostoly, oba drevené. Nemecký kostol bol v dobrom stave, slovenský však vo veľmi zlom. Tieto kostoly boli postavené nelegálne, lebo toto miesto nebolo zahrnuté medzi artikulárne miesta, kde sa mohli postaviť evanjelické kostoly.