Prehľad činnosti a aktivít Farskej charity Božieho milosrdenstva v Sabinove

Naša farská charita vznikla 7. mája 2006 po úvodnom stretnutí s pracovníčkou diecéznej charity p. Krištofovou a po schválení diecéznou charitou v Košiciach. Na ustanovujúcej schôdzi sa zišli 15 dobrovoľníci za prítomnosti vdp. L. Cichého. Zvolili sme si výbor: konateľ, hospodár a zapisovateľ, vybrali sme si názov a znak. Určili sme si služby, ktoré sú vo vybranej miestnosti na fare a pripravili predbežný plán činnosti.

Postupne sa počet našich členov menil, až vystúpil na 25. Každý sa snaží zapojiť podľa svojich možností. Stretávame sa raz mesačne na spoločnej porade. Služby máme vždy v stredu v čase od 9.00 h – 10.00 h a poobede v čase od 17.00 h – 18.00 h.

Z našej činnosti:

rok 2006
• Farská charita mala 24 dobrovoľných členov (z toho 2 mužov a 24 žien), ktorí vykonávali niekoľko pravidelných aktivít:
prvou akciou bol Deň matiek – navštívili sme 26 matiek mnohodetných rodín a matky kňazov z našej filiálky a kytičkou im vyjadrili vďaku a úctu,
• založili sme farskú knižnicu,
• zorganizovali sme zbierku školských potrieb pre Ukrajinu,
• cez vianočné sviatky sme usporiadali stretnutie 24 detí z rodín v hmotnej núdzi. Pod názvom „Operácia VIANOČNÉ DIEŤA 2006“ sme v spolupráci s arcidiecéznou charitou Košice pripravili darčeky a ich slávnostné odovzdanie. Deti z eRka im pripravili program a tety z charity malé pohostenie,
• usporiadali sme vianočnú zbierku potravín a pomohli sme 24 rodinám.
• v dvojiciach sme navštevovali a pomáhali starším a chorým.

rok 2007
Farská charita zorganizovala dve väčšie zbierky potravín a stravných lístkov (veľkonočnú a vianočnú) pre rodiny v hmotnej núdzi, pomoc bola poskytnutá 18 rodinám. Potraviny sú zbierané počas celého roka, preto môžete kedykoľvek pomôcť a prispieť.

Iné akcie:
• v júni sa konal výlet pre 23 detí zo sociálne slabších rodín do ZOO v Spišskej Novej Vsi a do Levoče,
• vo vianočnom čase sme spolupracovali s Maltézskymi rytiermi pri rozdávaní kapustnice nielen pre bezdomovcov. Ku kapustnici sme pridali bezdomovcom a deťom z rodín v hmotnej núdzi aj balíčky s teplým oblečením,
• Maltézski rytieri pre nás získali aj vďaka prezidentovi Slovenskej humanitnej rady nový invalidný vozíček pre našu klientku,
• v decembri dostalo 50 detí zo sociálne slabších rodín za spolupráce saleziánov na Mikulášskej slávnosti malé darčeky a zahrali si s Mikulášom stolný futbal či biliard,
• od sponzorov sme dostali 2 počítače, ktoré sme umiestnili do mnohodetných rodín, v ktorých si pre svoje deti túto pomôcku nemohli dovoliť. Ide o rodiny, kde sa matky zároveň starajú o postihnuté dieťa.

Plány na rok 2008
1. Nadviazať kontakt s rodičmi postihnutých detí (deti s Downovým syndrómom, vozičkári...) Konkrétna pomoc:
• doučovanie v slovenskom jazyku a matematike,
• rehabilitačné cvičenie,
• kreslenie a modelovanie,
• práca a hry s počítačom.
(Na tieto akcie získať dobrovoľníkov aj z radov mládeže.)
2. Pripraviť pobyt v prírode pre tieto deti na chate Mamy Margity v Drienici v spolupráci s Domkou.
3. Zorganizovať výlet pre deti zo sociálne slabších rodín.
4. Veľkonočná a Vianočná zbierka potravín
5. Naďalej pomáhať starým a chorým pri nákupoch, upratovaní, sprievod k lekárovi.
6. Potravinová pomoc mnohodetným rodinám a rodinám v hmotnej núdzi.
7. Pomoc bezdomovcom (ošatenie, hygiena, potraviny).
8. Zapojiť sa do akcie Vianočné dieťa 2008.
9. Pripraviť benefičný Vianočný koncert.
10. Zriadiť charitné centrum zamerané na poradenskú činnosť pre abstinujúcich alkoholikov, slobodné mamičky, rodiny v núdzi. V charitnom centre plánujeme spustiť aj práčovňu, vývarovňu a šatník.

Starostlivosť: máme 13 klientov, ktorých navštevujeme a poskytujeme im pomoc podľa ich potrieb. Trom klientom poskytujeme pravidelnú pomoc (upratovanie, donášku nákupov), jednu klientku pravidelne vozíme na vozíčku na sv. omše. Zaoberáme sa tiež deťmi z rodín alkoholikov.

Aj v tomto roku naďalej zabezpečujeme vypožičiavanie kníh z farskej knižnice.

FARSKÁ KNIŽNICA OTVORENÁ:
UTOROK 1700 h – 1800 h
PIATOK 1700 h – 1800 h
členský poplatok: 10,- Sk na rok

Stav finančných prostriedkov:
• zostatok z roku 2006: 5 588,50 Sk,
• príjem počas roka: 11 583,- Sk,
• dar od Maltézskych rytierov a Slovenskej humanitnej rady: 18 000,- Sk,
• celkový príjem za rok 2007: 35 171,50 Sk,
• výdaj: 15 132,50 Sk,
• zostatok: 20 039,- Sk,
• príjem stravných lístkov v hodnote 10 939,- Sk,
• výdaj stravných lístkov v hodnote 7 210,-Sk,
• zostatok: 3 729,- Sk.

Členovia FCH v roku 2009 uskutočnili tieto akcie:

  • Pomoc bezdomovcom v zimných mesiacoch – potravinová aj s ošatením
  • Veľkonočná zbierka potravín ( pomoc 17 rodinám)
  • V lete vyhlásená zbierka pre onkologické pacientky a veľmi núdzne rodiny ( podrobnejšie sme informovali vo FL)
  • Zbierka školských pomôcok- Akciu vyhlásila Arcidiecézna charita Košice.
  • Modlitbové stretnutie KRB 12. 9. 2009 za chorých ( podrobnejšie sme informovali vo FL)
  • Výlet do Krakova k Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, pre postihnuté deti
  • Vianočná zbierka potravín
  • Operácia Vianočné dieťa - Akciu vyhlásila Arcidiecézna charita Košice. (darčeky dostanú deti núdznych rodín a deti zdravotne postihnuté - 55 detí )

Členovia FCH spolupracovali s OZ Nádej pre Down , kde pomáhali a venovali sa deťom 1x týždenne.

Pomáhali v rodinách podľa požiadaviek s upratovaním, doprovodom k lekárovi, robili pravidelne nákupy, jednu klientku doprevádzali pravidelne na sv. omšu.

Farská charita má 16 členov akcie sa konali celkovo pre 24 rodín a 6 bezdomovcov a telesne postihnuté deti.

Pri zabezpečení niektorých akcií, pomáhali saleziánski spolupracovníci, Dom Júdov či deti z eRKA, sponzori (p. Marcinková, p. Kropiľak, Feris).

Súčasťou všetkých akcií boli všetci tí anonymní prispievatelia, ktorí sa zapájali do našich akcii a zbierok a prispeli prácou, radou či sa podelili s tým čo majú .