Združenie apoštolov Božieho Milosrdenstva Faustínum vyrastá z charizmy sv. sestry Faustíny, z jej duchovnosti a apoštolského pôsobenia. Spája kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí túžia slúžiť posolstvu Božieho milosrdenstva. Hlavným sídlom združenia, ktoré pôsobí pri Kongregácii sestier Matky Božieho Milosrdenstva (KMBM), je Sanktuárium Božieho Milosrdenstva v Krakowe-Lagievnikách. Združenie má cirkevno-právnu subjektivitu.

CIELE ZDRUŽENIA

  1. Snažiť sa o kresťanskú dokonalosť, čiže o dokonalú lásku dôvery k Bohu a milosrdenstva voči blížnym.
  2. Poznávať a hlásať tajomstvo Božieho milosrdenstva, ktoré bolo plne zjavené v ukrižovanom a zmŕtvychvstalom Kristovi.
  3. Vyprosovať Božie milosrdenstvo pre celý svet, zvlášť pre hriešnikov, kňazov a rehoľníkov.

Do združenia Faustínum patria dobrovoľníci a členovia. Dobrovoľníci sú voľne spojení so združením a majú minimálne kresťanské záväzky:

  • poznávať tajomstvo Božieho milosrdenstva,
  • prehlbovať dôveru, ktorá sa vyjadruje v plnení Božej vôle,
  • vykonať každý deň aspoň jeden úkon milosrdenstva z lásky k Ježišovi (skutkom, slovom alebo modlitbou),
  • pomodliť sa (raz denne) korunku Božieho milosrdenstva.

Po ročnom dobrovoľníctve je možné uchádzať sa o členstvo. Členovia si spomedzi mnohých ciest ku kresťanskej dokonalosti vyberajú tú, ktorú ukázala sv. sestra Faustína. Hlbšie vstupujú do jej duchovnosti a apoštolátu a stávajú sa spolupracovníkmi KMBM. Po ročnom dobrovoľníctve nie je nevyhnutné uchádzať sa o členstvo. Je možné ostať dobrovoľníkom do konca života. Dôležité je, aby sme vo svojom živote dobre rozlíšili Božiu vôľu a verne ju plnili.

Činnosť združenia sa sústreďuje predovšetkým na systematickú formáciu podľa záväzného programu, aby apoštoli Božieho milosrdenstva mohli rozvíjať svoj duchovný život a napĺňať posolstvo Milosrdenstva. Základnú formáciu tvoria štyri ročníky katechéz v troch cykloch: ABC vnútorného života, Biblický cyklus a Duchovnosť sv. sestry Faustíny.

Združenie Faustínum zoskupuje ľudí z vyše 80 krajín sveta a v tom aj veriacich zo Slovenska, ktorí sa môžu rozhodnúť pre skupinovú alebo individuálnu formáciu. Individuálna formácia je vhodná pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastňovať spoločných formačných stretnutí v mieste bydliska alebo v jeho okolí.

V súčasnosti je na Slovensku trinásť formačných skupín, v ktorých sa pod vedením kňazov a sestier konajú pravidelné formačné stretnutia. Jednou z týchto skupín je aj naša sabinovská. V rokoch 2009 - 2013 prebiehala základná formácia. V súčasnosti pokračujeme permanentnou formáciou. Stretávame sa raz mesačne (okrem prázdnin) na formačných stretnutiach, ktoré sa zvyčajne začínajú modlitbou v hodine milosrdenstva v kostole a potom nasleduje stretnutie na fare.

Združenie Faustínum má k 31.10.2016 v Sabinove 10 členov (z toho 7 priamo zo Sabinova a 3 z okolia) a 42 dobrovoľníkov.