Členovia FCH v roku 2009 uskutočnili tieto akcie:

  • Pomoc bezdomovcom v zimných mesiacoch – potravinová aj s ošatením
  • Veľkonočná zbierka potravín ( pomoc 17 rodinám)
  • V lete vyhlásená zbierka pre onkologické pacientky a veľmi núdzne rodiny ( podrobnejšie sme informovali vo FL)
  • Zbierka školských pomôcok- Akciu vyhlásila Arcidiecézna charita Košice.
  • Modlitbové stretnutie KRB 12. 9. 2009 za chorých ( podrobnejšie sme informovali vo FL)
  • Výlet do Krakova k Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, pre postihnuté deti
  • Vianočná zbierka potravín
  • Operácia Vianočné dieťa - Akciu vyhlásila Arcidiecézna charita Košice. (darčeky dostanú deti núdznych rodín a deti zdravotne postihnuté - 55 detí )

Členovia FCH spolupracovali s OZ Nádej pre Down , kde pomáhali a venovali sa deťom 1x týždenne.

Pomáhali v rodinách podľa požiadaviek s upratovaním, doprovodom k lekárovi, robili pravidelne nákupy, jednu klientku doprevádzali pravidelne na sv. omšu.

Farská charita má 16 členov akcie sa konali celkovo pre 24 rodín a 6 bezdomovcov a telesne postihnuté deti.

Pri zabezpečení niektorých akcií, pomáhali saleziánski spolupracovníci, Dom Júdov či deti z eRKA, sponzori (p. Marcinková, p. Kropiľak, Feris).

Súčasťou všetkých akcií boli všetci tí anonymní prispievatelia, ktorí sa zapájali do našich akcii a zbierok a prispeli prácou, radou či sa podelili s tým čo majú .