Plány na rok 2008
1. Nadviazať kontakt s rodičmi postihnutých detí (deti s Downovým syndrómom, vozičkári...) Konkrétna pomoc:
• doučovanie v slovenskom jazyku a matematike,
• rehabilitačné cvičenie,
• kreslenie a modelovanie,
• práca a hry s počítačom.
(Na tieto akcie získať dobrovoľníkov aj z radov mládeže.)
2. Pripraviť pobyt v prírode pre tieto deti na chate Mamy Margity v Drienici v spolupráci s Domkou.
3. Zorganizovať výlet pre deti zo sociálne slabších rodín.
4. Veľkonočná a Vianočná zbierka potravín
5. Naďalej pomáhať starým a chorým pri nákupoch, upratovaní, sprievod k lekárovi.
6. Potravinová pomoc mnohodetným rodinám a rodinám v hmotnej núdzi.
7. Pomoc bezdomovcom (ošatenie, hygiena, potraviny).
8. Zapojiť sa do akcie Vianočné dieťa 2008.
9. Pripraviť benefičný Vianočný koncert.
10. Zriadiť charitné centrum zamerané na poradenskú činnosť pre abstinujúcich alkoholikov, slobodné mamičky, rodiny v núdzi. V charitnom centre plánujeme spustiť aj práčovňu, vývarovňu a šatník.

Starostlivosť: máme 13 klientov, ktorých navštevujeme a poskytujeme im pomoc podľa ich potrieb. Trom klientom poskytujeme pravidelnú pomoc (upratovanie, donášku nákupov), jednu klientku pravidelne vozíme na vozíčku na sv. omše. Zaoberáme sa tiež deťmi z rodín alkoholikov.

Aj v tomto roku naďalej zabezpečujeme vypožičiavanie kníh z farskej knižnice.

FARSKÁ KNIŽNICA OTVORENÁ:
UTOROK 1700 h – 1800 h
PIATOK 1700 h – 1800 h
členský poplatok: 10,- Sk na rok

Stav finančných prostriedkov:
• zostatok z roku 2006: 5 588,50 Sk,
• príjem počas roka: 11 583,- Sk,
• dar od Maltézskych rytierov a Slovenskej humanitnej rady: 18 000,- Sk,
• celkový príjem za rok 2007: 35 171,50 Sk,
• výdaj: 15 132,50 Sk,
• zostatok: 20 039,- Sk,
• príjem stravných lístkov v hodnote 10 939,- Sk,
• výdaj stravných lístkov v hodnote 7 210,-Sk,
• zostatok: 3 729,- Sk.