Organista
Prvoradou úlohou organistu je sprevádzať spoločný spev:
zvukom organa psychicky podnecovať k spevu, a tak uľahčiť účasť na speve,
organovým zvukom spájať hlasy množstva jednotlivcov do jednoliateho celku, aby sa prehĺbil počet spoločenstva,
hudobne – t.j. harmonicky, kontrapunkticky a spektrálne – dopĺňať spev k väčšej bohatosti a umeleckej účinnosti. (por. Inštrukcia MUSICAM SACRAM, čl. 64; RÍMSKY MISÁL, všeobecné smernice, čl. 63)

Prirodzenou pracovnou náplňou organistu je spolupráca s chrámovým spevokolom, s inštrumentalistami, prípadne s orchestrom v tej miere, nakoľko si druh hudby a konkrétne skladby vyžadujú organový part alebo sprievod. (porov. Inštrukcia MUSICAM SACRAM, čl. 19, 20, 65)

Spevy voľnejšieho výberu, najmä piesne, treba zväčša uviesť krátkou organovou predohrou. Ak je dosť času alebo kvôli väčšej slávnostnosti možno predohru improvizáciou rozviesť do väčšej hudobnej bohatosti, a podobne spev možno uzavrieť organovou dohrou.

Napokon, organista je prvoradým a najčastejším hudobníkom pre čisto inštrumentálnu hudbu v liturgii – buď improvizovanú, alebo hru komponovaných skladieb. (porov. Inštrukcia MUSICAM SACRAM, čl. 62) Pri výbere komponovaných skladieb musí dbať na to, aby hudba v liturgii výrazom alebo známymi skladbami nepripomínala svetské veci, a tak neodpútavala od Božej velebnosti.

Kantor, predspevák
Úlohou kantora je viesť spevy s patričnou účasťou ľudu. Jeho dôležitosť vzrastá najmä vtedy, ak niet speváckeho zboru. (RÍMSKY MISÁL, čl. 64)
Táto funkcia bola a je vždy potrebná tam, kde sa organizovane spieva spoločný spev. Kantorova úloha zahŕňa najmä:
plánovanie a usmerňovanie výberu spevov v liturgii,
precvičovanie s veriacimi neznámych a nových spevov,
začínanie a vedenie spoločného spevu spolu s organistom,
spievanie sóla ako predspevák v striedavých spevoch.

Zoznam organistov – kantorov, ktorí slúžia pri liturgických sláveniach v Sabinove

  • Filip Burgr
  • Dávid Dráb
  • Slávka Radvanská
  • Zuzana Lániková