Podľa Kódexu kánonického práva je riadnym vysluhovateľom svätého prijímania biskup, presbyter a diakon. Mimoriadnym vysluhovateľom svätého prijímania je akolyta, ako aj iný veriaci, ktorý má vek a vlohy stanovené dekrétom Konferencie biskupov a predpísaným liturgickým obradom je prijatý do služby mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania; toto udelenie služieb mu však nedáva právo na poskytovanie materiálneho zabezpečenia zo strany Cirkvi.
V našej farnosti službu mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania vykonávajú niekoľkí poverení laici, ktorých Vám v krátkosti predstavíme:

Ján Fecko (* 1958) - mimoriadny rozdávateľ Eucharistie od roku 2004
Svoje detstvo som prežil v neďalekej obci Červenica. Po ukončení základnej školy som nastúpil ako študent na odborné učilište v Košiciach. Od mája 1984 bývam v Sabinove. S manželkou Annou máme jednu dcéru. Pracujem ako živnostník v strojárskej výrobe.
Kvôli zdokonaleniu svojho duchovného života som začal chodiť k saleziánom - najprv ako sympatizant, neskôr som sa stal spolupracovníkom. Pre službu mimoriadneho rozdávateľa Eucharistie ma oslovil pán dekan Naščák. Táto služba je na jednej strane česť a pocta. Veď držať Sviatosť oltárnu v rukách je niečo výnimočné. Môžem poslúžiť ľuďom, ktorí sú chorí alebo starí tým, že im ju donesiem domov a povzbudím ich v trápení a chorobe. Na druhej strane je to záväzok, aby som dokázal žiť ako dobrý kresťan a svojím životom dával dobrý príklad iným ľuďom.
0915/102 614

Pavol Janič (*1949) - mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie od roku 1998
Pochádzam z obce Šarišské Dravce. Mám ukončené stredoškolské vzdelanie na SPŠH v Košiciach. Pracoval som v podnikoch VSŽ Košice, Inžinierske stavby Košice, Váhostav Žilina vo funkciách technológ zvárania a stavbyvedúci. V sabinovskej Imove som pracoval ako investičný pracovník a kontrolór. V štátnej správe som desať rokov vykonával funkcie kontrolóra a správcu budov a investícií.V súčasnosti pracujem ako vedúci zamestnanec fyzickej ochrany objektov na Posádkovej správe budov ASR v Prešove.
Pretože som v roku 1985 vážne ochorel, zo zdravotných dôvodov som sa s rodinou prisťahoval v roku 1987do Sabinova. Som ženatý a s manželkou máme 5 detí, z ktorých sú tri už dospelé a dve ešte školopovinné. Mojimi záľubami sú rodina, huby, príroda, hudba, krížovky. Služba mimoriadneho rozdávateľa je pre mňa predovšetkým služba ľuďom, ktorá nás všetkých spája a udržuje v jednote farského spoločenstva. Chcem vydávať svedectvo o sile, moci a láske, ktorá vyviera z Eucharistie, a zároveň ďakujem Bohu za tento dar a jeho veľkosť chcem preukazovať blížnym tak ako ju Boh preukazuje mne
0918/682 032

Bartolomej Leško (* 1950) - mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie od roku 1998
Pochádzam z obce Ondrašovce v okrese Prešov. Som ženatý, s manželkou máme štyri dospelé deti. Pracujem vo vedení Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Mojou veľkou záľubou sú túry v Tatrách a tiež si rád zahrám futbal.
Čo pre mňa znamená služba rozdávateľa? Je to veľká milosť, ktorú si veľmi uvedomujem.

Július Kováč (* 1963) - mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie od roku 2000
Pochádzam z obce Kamienka pri Starej Ľubovni. Od roku 1986 bývam v Sabinove. Po zmene spoločenských podmienok v roku 1989 som navštevoval katechetický kurz v Košiciach a začal som popri zamestnaní vyučovať náboženstvo v ZŠ na Ul. l7. novembra. Po štúdiách na RK CMBF Bratislava v Spišskej Kapitule (v rokoch 1992-1997) som začal od šk. roku 1998/99 vyučovať náboženstvo na Obchodnej akadémii a Gymnáziu v Sabinove. Venoval som sa tiež príprave birmovancov v našej farnosti.
Byť mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania je pre mňa nezaslúženou službou. Niekoľkí ľudia, ktorým som nosil Eucharistiu, už zomreli. Ale to, ako odovzdane niesli svoj kríž utrpenia, je pre mňa veľkým povzbudením a životnou skúsenosťou.
0907/926 120

Jozef Kovalík (* 1970) - mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie od roku 2000
V Sabinove žijem od roku 1972 a okrem krstu sú s naším kostolom spojené všetky moje liturgické slávnosti spojené s vysluhovaním sviatosti.
Po skončení Gymnázia v Sabinove som pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu na VŠ ekonomickej v Bratislave. Tam bol môj duchovný život formovaný v rámci spoločenstiev vysokoškolskej mládeže, ktorá sa však do roku 1989 stretávala tajne. Po revolúcii sa dostavila možnosť štúdia teológie aj pre laikov. Štúdium som potom ukončil na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule v roku 1996.
Od roku 1993 pracujem v CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove ako ekonóm a učiteľ náboženstva na II. stupni. Okrem práce v škole som sa podieľal aj na príprave birmovancov v našej farnosti ako animátor.
S manželkou máme dve deti. Spoločné chvíle radi trávime na bicykli a v prírode.
Služba mimoriadneho rozdávateľa je pre mňa:
- pokračovaním sv. omše. V kostole na oltári sa Kristus obetuje nekrvavým spôsobom a ja prinášam účasť na tejto obete do domácnosti chorých a starých. Pri tejto službe pozorujem, že popri svete plnom reklamy, užívania si, zháňania sa za rôznymi vecami existuje za oknami našich domov a bytov svet utrpenia, bolesti a samoty. A do tohto sveta smiem vstúpiť s Kristom v rukách...
- konfrontáciou posvätného a nekonečného s ľudskou slabosťou a všednosťou
- veľkou zodpovednosťou žiť svoj život v súlade s touto službou.
0903/048 211

Jozef Kropiľák - mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie od roku 2004

Vladimír Jadviš (* 1959) - mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie od roku 1998
Pochádzam z neďalekej Červenice. V Sabinove žijem už 22 rokov. S manželkou Máriou máme dcéry Zuzku, Janku, Marušku a syna Miloša. Pracujem ako SZČO a podnikám v oblasti sieťového marketingu. Vo voľnom čase sa rád vzdelávam.
Som saleziánskym spolupracovníkom, podieľam sa na farskej katechéze a pri príprave birmovancov.
Čo pre mňa znamená služba mimoriadneho rozdávateľa? Mimoriadny, bezprostredný kontakt a stretnutie s eucharistickým Kristom. Uvedomenie si mimoriadneho prejavu Božej lásky a milosti voči mne. Je to škola lásky a pokory.
0915/863 017

Jozef Jurko - mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie od roku 2008

Pavol Kandráč, Ing. (* 1965)
Bývam v Jakubovanoch, som ženatý 21 rokov a s manželkou Júliou máme 11 detí (6mes. – 21rokov: 1 vysokoškoláčka, 3 stredoškoláci, 5 školákov, 2 predškoláci - domáci)
Pracujem ako elektroinžinier (automatizačná technika), mojimi záľubami sú PC, elektronika.
Službu mimoriadneho rozdávateľa vnímam ako veľkú príležitosť zaniesť Krista v Eucharistii ľuďom, ktorí po ňom túžia. Hlavne služba chorým mi prináša veľké zážitky, skúsenosti a umocňuje vo mne pocit dôležitosti a potrebnosti tejto služby. To, že mi bola zverená táto služba, vnímam ako veľkú zodpovednosť pred samým sebou, Bohom a ľuďmi žiť príkladný kresťanský život. A sám neraz prosím, aby táto služba a Ježiš, ktorého nosím pri srdci, ktorého sa dotýkam, posilňovali môj duchovný život.
Kontakt : Jakubovany 171, 051/4524319, email: p.kandrac@zoznam.sk

Jozef Revák ml. (Jakubovany) - mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie od roku 2006