„Cirkev vždy pokladala katechézu za jednu z prvoradých povinností, pretože zmŕtvychvstalý Kristus, prv než sa vrátil k Otcovi, dal apoštolom posledný príkaz, aby učili všetky národy zachovávať všetko, čo im prikázal. Tak im zveril poslanie a moc, aby ohlasovali ľuďom, čo počuli a videli, na čo hľadeli a čoho sa vlastnými rukami dotýkali: Slovo života.“ (Apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II. CATECHESI TRADENDAE)

Čo to teda vlastne katechéza je? Je to spôsob, ako niekoho naučiť, čo to znamená žiť svoju vieru. Je to výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Prvými katechétmi by mali byť rodičia. Pomocnú ruku v tomto poslaní im podáva Cirkev prostredníctvom vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy na školách a vo farskej katechéze.

V našej farnosti sa vyučuje náboženstvo a náboženská výchova na všetkých školách. Okrem kňazov v školskej i farskej katechéze pôsobia títo katechéti:

CZŠ sv.Jána Krstiteľa
ThLic. Mária Palenčárová
Ing. Mgr. Jozef Kovalík
Mgr. Martina Semanová

ZŠ 17.novembra
Ing. Mgr. Anna Mihoková
ThLic. Jana Kolláriková

ZŠ Komenského
Mgr. Ján Beliš

Súkromná ZŠ
Mgr. Margita Nováková

Špeciálna ZŠ
Mgr. Patrícia Kravcová

Gymnázium Antona Prídavka a Obchodná akadémia
Mgr. Július Kováč

Združená SŠ
Mgr. Marko Angelovič

ThLic. Mária Palenčárová
Po zmene politických pomerov na Slovensku som v lete 1990 absolvovala prvý katechetický kurz organizovaný diecézou v Košiciach. V septembri toho istého roku som začala vyučovať náboženstvo popri zamestnaní v popoludňajších hodinách na ZŠ Komenského a 9.mája.
Po založení CZŠ sv.Jána Krstiteľa v roku 1992 som nastúpila do zamestnania ako katechétka na plný úväzok. S nástupom na CZŠ som začala napĺňať požiadavku kvalifikácie pre túto činnosť štúdiom na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule.
Katechetický kurz a udelenie katechetickej misie v roku 1990 mi umožnili plniť požiadavku apoštolátu vyplývajúcu zo všeobecného krstného kňazstva. Tých, ktorí sú mi zverení, snažím sa viesť k poznaniu základnej pravdy o sebe, že človek nemá iba telo, ale aj nesmrteľnú dušu, o ktorú sa treba viac starať ako o telo. Slovom i príkladom ich učím brať túto skutočnosť vážne, vediem ich k osobnému stretnutiu s Bohom v modlitbe a v sviatostiach, počúvať Boží hlas v sebe a odpovedať naň zodpovedným kresťanským životom.

Ing. Mgr. Jozef Kovalík
Pri skončení stredoškolských štúdií na tunajšom gymnáziu som sa rozhodoval pre štúdium vysokej škole. Páčila sa mi práca učiteľa, ale nakoľko to bolo pred rokom 1989, vedel som, že s „idealistickým svetonázorom“ v osobných dokladoch nemám veľké vyhliadky na túto profesiu. Rozhodol som sa teda pre ekonomickú školu v Bratislave.
Ale keď Pán Boh chce niekoho niekde mať, urobí aj revolúciu :-) V Bratislave ma zastihol revolučný rok 1989, po ktorom sa otvorila možnosť štúdia teológie aj pre laikov. Štúdium som začal v roku 1990 na CMBF v Bratislave. Ukončil som ho popri zamestnaní v roku 1996 na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Pracujem na CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove od roku 1993, kde popri katechetickej činnosti vykonávam aj prácu ekonóma.
Slovo pedagogika pochádza z gréčtiny (paidós = dieťa + ágein = viesť). Je veľmi dobrým vystihnutím toho, čo pre mňa katechéza znamená. Katechéza je možnosťou viesť deti k poznaniu pravdy o Bohu, o sebe i o svete. Snažím sa im preto slovom i príkladom svojho života ukázať krásu a hodnotu kresťanského života, snažím sa pomôcť im nájsť svoje miesto v živote a naplniť poslanie, pre ktoré sme boli do tohto sveta poslaní.

Ing. Mgr. Anna Mihoková
V katechéze pôsobím od ukončenia katechetického kurzu v Košiciach v roku 1990 ako katechétka na Základnej škole 17. novembra v Sabinove. Teologické štúdium (NV/EV) som ukončila v Spišskom Podhradí v roku 1997. Som vydatá, mám 4 deti.
Deti a mládež sa snažím vychovávať a viesť vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Predovšetkým najmä ohlasovaním evanjelia s cieľom vzbudiť vieru, hľadaním dôvodov pre vieru, poukazovaním a vysvetľovaním potreby sviatostí a dôležitosti začleňovania sa do spoločenstva ako aj predkladaním osobných skúsenosti a príkladmi zo svojho kresťanského života. Som tiež lektorkou liturgických čítaní.

ThLic. Jana Kolláriková
Narodila som sa v jeden krásny deň. Vyštudovala som to, čo som chcela a katechéza je pre mňa dobrodružstvom na ceste do neba.

Mgr. Ján Beliš
Pracujem ako učiteľ etickej a náboženskej výchovy. Filozofické a pedagogické štúdia som ukončil na Univerzite Komenského v Žiline. Teologické štúdia som ukončil na Prešovskej univerzite v roku 2003.
Náboženstvo učím piaty rok. S mládežou však pracujem 19.rok. Eanjelizačnú činnosť som vykonával v Prešove, Košiciach, Poprade, Žiline, Michalovciach a Petržalke v protidrogovom dome.
Mojimi záľubami sú chovateľstvo, pestovateľstvo, autoškola a intarzie. Intarzie, ktoré som vyrobil sú na Sibíri v Jakutsku, v meste Terni v Taliansku a vo Vatikánskom múzeu v Ríme. Je to portrét otca Pavla Gojdiča. Pri kanonizácií v Ríme 7.11. 2001 som ho odovzdal do rúk Sv.Otca Jana Pavla II.
Som rád, že môžem učiť náboženstvo. Nepoznám zmysluplnejšiu činnosť, ktorú môžem vykonávať pre Krista.

Mgr. Patrícia Kravcová
V katechéze pôsobím od roku 1992. Náboženskú výchovu učím v ŠZŠ v Sabinove a v ZŠ na Červenej Vode. Katechetickú misiu mám udelenú len na základe absolvovania katechetických kurzov. V roku 2008 som ukončila magisterské štúdium v odbore Pedagogika mentálne postihnutých. Prácu v katechéze považujem za svoje poslanie.

Mgr. Július Kováč
Po zmene spoločenských podmienok v roku 1989 som absolvoval katechetický kurz v Košiciach a začal som vyučovať náboženstvo na ZŠ l7.novembra popri zamestnaní. V rokoch 1992-1997 som absolvoval štúdium na RK CMBF Bratislava – teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. Od školského roku 1998/99 učím na Obchodnej akadémii a Gymnáziu v Sabinove. Venoval som sa tiež príprave birmovancov.

Mgr. Marko Angelovič
Pochádzam zo Šarišských Draviec, ale pôsobím už 13 rokov na ZSŠ v Sabinove. S Božou pomocou sa snažím, aby naša stredoškolská mládež lepšie spoznala Krista a aby sa ho nehanbila vyznať pred ľuďmi.
Kvalifikáciu na vyučovanie náboženstva som získal štúdiom popri zamestnaní na Katolíckej univerzite v Ružomberku – Teologická fakulta v Košiciach. Som ženatý a s manželkou vychovávame 6 detí. Veľmi rád si zahrám futbal, čítam náboženskú literatúru, hrám na gitare a formou spevu realizujeme rodinnú katechézu.