Úroveň života vo farnosti závisí od zaangažovania sa laikov do rôznych úloh pre dobro farnosti, v ktorej žijú a usilujú sa pracovať v jednote so svojimi kňazmi. Tým, že sú im zverené určité úlohy a služby, majú nielen podiel na pastoračnom poslaní farára, ale aj zodpovednosť za osobné svedectvo viery, a preto sa ešte viac usilujú o príkladné kresťanské správanie a sviatostný život.

Cenná je služba kostolníka, ktorý sa spolupodieľa na zodpovednosti farára za kostol. Na túto službu, ktorá je dočasná, ho slobodne ustanovuje farár. Kostolník si je vedomý toho, že takmer denne prichádza bezprostredne a priamo do styku so svätými vecami. Dbá o čistotu a bezpečné uzamknutie kostola, pripravuje potrebné veci na slávenie bohoslužby, spája ľudí dokopy a zachováva diskrétnosť. Je dobré, ak kostolníkovi v jeho starostlivosti o kostol pomáha stabilná skupina dobrovoľníkov. (Dokumenty diecéznej synody body 54-55)

Sabinov

 • Kostolník: Ľubomír Mihok, Stanislav Hardoň, Damián Žilka
 • Upratovanie: Ľudmila Mervová a jej pomocníčky.
 • Pranie: Eva Dvorščáková
 • Výzdoba:
  • Ivan Hricko - hlavný oltár vo veľkom kostole, malý kostol
  • sestry Djačovské - oltár BSJ
  • Mária Nováková, Anna Radačovská - oltár Cirkevkých otcov, oltár sv. Anny
  • Mária Gallovičová - oltár Zvestovania Panne Márii (v severnej lodi)
  • Mária Džačovská - oltár Kalvárie (v južnej lodi)
  • pani Hricková - oltár sv. Stanislava a sv. Štefana (vzadu v severnej lodi)
  • Marcela Girašková - bočný oltár P. Márie (vzadu v južnej lodi)

Jakubovany

 • Kostolníčka, upratovanie, pranie: Mária Peregrinová
 • Výzdoba: Iveta Reváková

Orkucany

 • Kostolníčka: Terézia Ondrejová
 • Upratovanie: skupiny farníčok podľa rozpisu
 • Pranie: Elena Figurová
 • Výzdoba: Elena Kundríková a Monika Kužmová