Farské oznamy - týždeň po 1. pôstnej nedeli 19. 2. - 25. 2. 2024

Farské oznamy

19. 2. – 25. 2. 2024

 

STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ V stredu po večernej sv. omši v Sabinove a vo štvrtok po večernej sv. omši v Jakubovanoch bude v kostole stretnutie rodičov detí, ktoré sa pripravujú na prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie.

 

PÔSTNE KÁZNE V pôstne nedele vás pozývame na cyklus zamyslení „Starozákonné ženy a ich morálny odkaz“, ktoré prednesú kňazi našej farnosti. Pôstna kázeň zaznie počas piatich pôstnych nedieľ vždy po modlitbe krížovej cesty.

 

MODLITBY CHVÁLY Srdečne vás pozývame na februárové Modlitby chvály, ktoré budú v piatok, 23.2. po večernej sv. omši (18.45) v malom kostole.

 

ODPUSTKY V PÔSTE - Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny.

Veriaci, ktorí sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Túto modlitbu sa modlíme súkromne. Jej text je v JKS.

 

JARNÉ KÁNTROVÉ DNI V nasledujúcom týždni v stredu piatok a sobotu sú jarné kántrové sni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 

ZBIERKA NA FARSKÉ A KOSTOLNÉ POTREBY na budúcu nedeľu, 25.2. bude zbierka na farské a kostolné potreby. Svoje milodary môžete odovzdať podľa vlastného uváženia a možnosti do vyznačených schránok. Vopred Pán Boh zaplať!

 

vložené: 17.02.2024