Farské oznamy 3. týždeň v cezročnom období

Farské oznamy

22. 1. – 28. 1. 2024

 

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV V piatok 26. 1. večer o 18.00 v evanjelickom chráme a.v. v Sabinove sa uskutoční ekumenická bohoslužba za účasti duchovných všetkých kresťanských cirkvi a spoločenstiev pôsobiacich na území mesta.

 

ZDRUŽENIE FAUSTÍNUM V dnešnú nedeľu popoludní sa uskutoční stretnutie Združenia Faustínum, ktoré začne v kostole o 15.00 modlitbou v Hodine milosrdenstva.

 

MODLITBY CHVÁLY budú v nasledujúci piatok 26.1. po večernej sv. omši 18.45 v malom kostole.

 

TERMÍNY SLÁVENÍ VO FARSKOM KOSTOLE:

Slávnosť 1. sv. prijímania:

28.4. o 10.30 - ZŠ na ul. 17. novembra + Červená voda;

5.5. o 10.30 - ZŠ na Komenského ul.;

12. 5. o 10.30 - CZŠ sv. Jána Krstiteľa + súkromná + Jakubovany

Sviatosť birmovania: 26.5. 11.00

 

ZBIERKA NA FARSKÉ A KOSTOLNÉ POTREBY sa uskutočňuje v dnešnú nedeľu. Svoje milodary môžete odovzdať podľa vlastného uváženia a možností do označených schránok v našich kostoloch. Ďakujeme Vám všetkým, rovnako aj tým, ktorí prispievate pre našu farnosť aj poukázaním prostriedkov na účet farnosti.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA chcú prijať:

Jozef Greško z Košíc a Dominika Šimová zo Sabinova.

 

vložené: 20.01.2024