ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Projekt Zaostri na školu!
autor:  
pridané :  25.03.2012 07:21

Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave ponúklo školám na Slovensku projekt Zaostri na školu! Jeho zámerom je upevniť a prehĺbiť vzťah žiakov k vlastnej škole a k miestu, v ktorom žijú, na dobových fotografiách sledovať premeny verejných priestorov, okolia školy, školských budov aj školských interiérov, získať pre múzeum fotografie školských budov a školských interiérov a pomocou nich vytvoriť elektronickú mapu historických školských budov.

Jednou zo zapojených škôl je aj CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, ktorá sídli v pôvodnej budove Jedenásťročnej strednej školy v Sabinove. Jej súťažný tím SabKo hľadá a spracováva dobové fotografie školy (celkový záber na školu, detaily, školský areál), prípadne školské interiéry (trieda, telocvičňa, jedáleň a pod.)

Vyhlasovateľovi súťaže ide predovšetkým o originály fotografií, ktoré sa po skončení projektu stanú súčasťou zbierkového fondu múzea. Ale vítané sú aj reprodukcie/fotokópie (digitálnym fotoaparátom, skenerom).

Ak máte doma staré fotografie budovy školy na Ul. 9. mája, pomôžte zviditeľniť naše mesto a oživiť krásne spomienky na svoje školské roky. Fotografie môžete priniesť na skopírovanie do budovy školy alebo ich oskenované môžete poslať na e-mailovú adresu: j.kovalik@hotmail.com.

Bližšie informácie o súťaži (aj s doteraz získanými fotografiami školy) nájdete na adrese www.msap.sk.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk