ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
30.04.2017

Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami v...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
30.04.2017

Často sa v živote stáva, že keď máte to najhoršie obdobie, príde niečo/niekto, kto Vás posilní. Aj mne sa to dnes stalo ... opäť som dostala krásny, silný a povzbudivý list od mo...(celý článok)

30.04.2017

Spoločenstvo Dom Júdov vás pozýva na modlitbu chvál - v piatok 5.5.2017 po sv. omši o 19.15 v koncertnej sále Na korze.

...(celý článok)
Ľuboš Juraško, kaplán
30.04.2017

Ahojte deti,

možno ste počuli v kostole alebo doma informáciu, ktorá hovorí o tom, že tohto roku si pripomíname 100 rokov od zjavenia Panny Márie vo Fatime. Panna Mária sa vted...(celý článok)

CZŠ sv. Jána Krstiteľa
30.04.2017

V deň sv. Marka sa trom horlivcom za Božie slovo – Matúšovi Badaničovi, Filipovi a Terke Tarbajovcom podaril obdivuhodný čin v histórii jubilujúcej CZŠ sv. Jána Krstiteľa. ...(celý článok)

22.04.2017

V rámci duchovnej prípravy na 100. výročie fatimských zjavení vás pozývame na spoločné slávenie fatimskej soboty v diecéznej mariánskej svätyni v Obišovciach dňa 6. mája 2017. Pr...(celý článok)

Gitka Nováková
22.04.2017

Aj keď už máme Veľkonočné Trojdnie a Veľkú noc za sebou, dúfam, že veľkonočná radosť a vedomie sviatočnosti, ba priam slávnostnosti, v nás všetkých trvá ďalej. A dúfam, že ...(celý článok)

Špireng Peter
22.04.2017

13. mája 2017 uplynie 100 rokov od prvého zjavenia Panny Márie, ktorá sa zjavila trom malým deťom vo Fatime v Portugalsku.

Zjavení bolo spolu 6 a posledné bolo 13. ...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
22.04.2017

Vo veľkom zhone, ktorý je charakteristický pre našu dobu, sme sa na chvíľu zastavili a prežívali tohtoročné veľkonočné sviatky. Ide o čas, ktorý je centrálnym v roku z hľadiska...(celý článok)

16.04.2017

Nech Zmŕtvychvstalý so svojím veľkonočným darom nádeje a odpúšťajúcej lásky prežiari ešte intenzívnejšie náš život po stretnutí s Ním počas sviatkov, ktoré slávime.

...(celý článok)
Miloš Jaklovský
16.04.2017

Prešla ďalšia etapa našej formácie v seminári. Táto etapa bola sprevádzaná pádmi, no aj mnohými radosťami, povzbudeniami a krásnymi zážitkami. Asi najväčším zážitkom a najvä...(celý článok)

Juraj Vrábel ml.
16.04.2017

Myslím, že skazu Titanicu netreba zvlášť predstavovať. Ide o jednu z najznámejších námorných katastrof v dejinách. Aj filmové umenie, vďaka režisérovi Jamesovi Cameronovi, nám v ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
16.04.2017

Ahojte deti!

Prežívame veľkonočnú radosť zo zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Kresťan má byť človek radostný, lebo Ježiš premohol zlo na tomto svete. K prežívaniu radosti...(celý článok)

CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS
15.04.2017

1. marca 2017

Popolcová streda

Prot. N. 1/2017

Vaša Excelencia,

pôstne obdobie, ktoré prežívame, nás pozýva, aby sme pozdvihli svoj pohľad k cieľ...(celý článok)

Ladislav Cichý
08.04.2017

Kristus uskutočnil dielo ľudského vykúpenia a dokonalého oslávenia Boha predovšetkým svojím veľkonočným tajomstvom, v ktorom svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmŕtvychvsta...(celý článok)

08.04.2017

Úplné odpustky za zvyčaj. podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu) možno získať: pri verejnej adoráci...(celý článok)

08.04.2017

Pozývame vás na spoločnú modlitbu Novény pred Sviatkom Božieho milosrdenstva v našej farnosti takto:

1. a 2. deň – Veľký piatok, Biela sobota po Ranných chválach

3. deň ...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
08.04.2017

Už sme z viacerých zdrojov počuli, že sa v našom meste uskutoční podujatie s názvom „Kajúcna tryzna“. Keďže sme sa zároveň stretli aj s rôznorodými názormi, rozhodli sme sa opä...(celý článok)

Peter Špireng
08.04.2017

Ježiš vzkriesil Lazára a jeho sestre Marte povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“

Ani...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk