ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Otec a syn
autor:   V.Š.
pridané :  10.03.2012 21:17

Každodennou otázkou u nás doma po návrate detí zo školy, mám troch synov, je: „Čo bolo v škole, kto dnes dostal na zadok?“ A tu sa dozvedám samozrejme všetky huncútsva, obzvlášť chlapcov, ktoré stihli za deň. Musím sa však priznať, že okrem zábavy, kde človek obdivuje nápady a širokú paletu komediálnych výmyslov zrodených v detských hlávkach, mi niekedy behá aj mráz po chrbte. Chlapci dokážu byť aj drzí, vulgárni, násilní atď. Prečo? Dokážeme ich posudzovať, kritizovať, trestať, iba nie vychovávať. Apelujem obzvlášť na otcov, viem, nie je ľahké v zhone dneška, kedy sú otcovia kvôli zárobku či z rôznych iných dôvodov ukradnutý z rodinného kruhu, no je nevyhnutné urobiť si revíziu hodnôt vo vlastnom svedomí a zvážiť, čo má väčšiu hodnotu. Úspech v dosahovaní hmotných statkov, alebo dobré duchovne bohaté deti? Výchova chlapcov je obzvlášť záležitosťou otcov, začína už od kolísky, pokračuje spoločným trávením času pri hre, postupne s rastom aj pri poznávaní sveta dobrodružstiev až po svet práce a poznania úlohy muža ako „kráľa, proroka a kňaza“. Je to vždy otec, ktorého bude syn kopírovať, a preto si musíme uvedomiť svoju zodpovednosť pred Bohom aj svetom, kto bude v dejinách ďalej nositeľom pokladu v hlinených nádobách. Otcovia, dávajte seba svojim synom, svoj čas, talenty, radosti i bolesť, nech sú spoluúčastní na všetkom, čo je Vašou úlohou v rodine, Cirkvi i vo svete, nezabúdajte sa za deti modliť a nech Vás deti vidia, ako vo svojej sile a moci dokážete v pokore aj pokľaknúť pred Pánom. Nezabúdajme, že pri krste svojich detí sa zaväzujeme ich vychovať, aby ich život bol Bohu na slávu, svetu na osoch, nám na radosť a im na spásu.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk