ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Ľuboš Juraško, kaplán
pridané :  10.01.2015 20:42

Milí pútnici!

Po vianočných sviatkoch a vianočných prázdninách sme sa opäť vydali na naše putovanie Svätou zemou spolu s Ježišom. Ešte si pamätáte, kde sme sa zastavili pred adventom? A tento týždeň sme navštívili mesto ............. (doplň). Pri mestskej bráne Ježiš stretol .............. (doplň). Čo hovorili ľudia, ktorí boli svedkami vzkriesenia matkinho syna? Na pomoc si otvor Evanjelium podľa Lukáša 7, 11 − 15 + rodičia.

Pán Ježiš sa opäť skláňa k utrpeniu človeka. Zľutuje sa nad matkou, ktorá ostala sama, bez syna, bez manžela. Do jej života prináša radosť. Jej srdce je opäť naplnené nádejou a Božím pokojom.

Aj do tvojho srdca chce Pán Ježiš vstúpiť – cez modlitbu, tvojich rodičov, súrodencov. Či mu otvoríš, je na tebe.

Úspešný štart do nového týždňa vám praje kaplán Ľuboš a vaši animátori.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk