ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na veľkonočnú stredu
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  07.04.2021 09:15

„Čo mám, to ti dám...“ Týmito slovami Peter v 1. čítaní prehovára k chromému a uzdravuje ho. Prichádza mi na myseľ veta: Nemôžeš dať to, čo nemáš. Peter stretol živého Ježiša. Uveril v jeho zmŕtvychvstanie a v jeho božskú moc. Ježišovo meno mal nielen na perách, ale v srdci. Mal teda Ježiša. A čo mal, to dával ďalej: Ježiša a jeho moc, ktorá uzdravuje, kriesi, oživuje, obnovuje...

Treba sa nám vážne zamyslieť nad tým, čo máme v srdci my. Lebo čo tam máme, to dávame ďalej a šírime do tohto sveta. V čase Veľkej noci sa treba spýtať: stretol som Ježiša? Je v mojom srdci? Alebo tie veľké dni prešli tak, ako bežné dni v roku? Bolesť z mnohých strát, zmätok zo súčasnej doby, nedostatok v rôznych oblastiach života, to všetko nám nesmie vziať radosť. Nesmie nám to zakryť pohľad a srdce natoľko, že nespoznáme Krista, ako emauzskí učeníci...

Čo teda máš? Čo si schopný a ochotný dnes dať tomu, koho stretneš? Či to bude dobrý skutok, milé slovo, úsmev, alebo len tichá modlitba, musí v tom byť prítomný Ježiš Kristus, ktorý jediný má moc všetko obnoviť a pretvoriť. Vtedy to bude mať účinok.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk