ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na slávnosť Zvestovania Pána 25.3.2020
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  25.03.2020 11:10

V cirkevnom kalendári dnes máme starobylý sviatok Zvestovania Pána, ktoré je opísané v dnešnom evanjeliu. Anjel Gabriel prichádza k Márii do Nazaretu a oznamuje jej, že sa stane matkou Spasiteľa sveta. Z tohto príbehu sa môžeme veľa naučiť pre náš vlastný život. Nazaret je malá dedina na okraji Sv. zeme, nie je to žiadne kultúrne ani náboženské centrum. Zvestovanie sa teda odohráva na úplne obyčajnom mieste. Tradícia nám bližšie špecifikuje, že k stretnutiu anjela s Máriou došlo v Máriinom dome – ďalšie obyčajné miesto. No a maliari na svojich obrazoch zachytávajú Máriu v okamihu Zvestovania ako modliacu sa alebo pracujúcu vo svojej izbe, t. j. pri bežnej činnosti. Z toho všetkého vyplýva, že miesto, kde sa deje to, čo ovplyvní celé dejiny ľudstva, nie je navonok „stredom vesmíru“, no de facto sa ním stáva. Na udalosti Zvestovania vidíme, ako sa niečo veľmi dôležité a podstatné odohráva uprostred obyčajnosti a všednosti. Toto je lekcia, ktorú sa máme v dnešný deň naučiť. Boh k nám prichádza uprostred našej všednosti – pri varení, vysávaní, nakupovaní, pri rozhovore s našimi najbližšími... Ako hovorí jedna anglikánska pastorka: „Nový život, ktorý sme dostali pri krste prežívame v dňoch, hodinách a minútach. Boh nás formuje na nových ľudí. Miestom tejto formácie sú krátke chvíle dnešného dňa.“ (Tish Harrison Warren)

Všímaj si dnes všetky úplne obyčajné chvíle a pamätaj, že práve v nich Boh koná veľké veci v tvojom živote.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk