ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na pondelok 16. marca 2020
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  16.03.2020 00:00

Modlitba dňa v pondelok po tretej pôstnej nedeli znie: „Svätý Bože, milostivo očisťuj a ochraňuj svoju Cirkev, a pretože sa nemôžeme zaobísť bez tvojej pomoci, neprestajne nás sprevádzaj svojou milosťou.“ Táto modlitba vhodne korešponduje s čítaniami určenými pre tento deň. V tom prvom počujeme starozákonný príbeh o uzdravení sýrskeho veliteľa Námana. Ten trpí malomocenstvom, teda nejakým druhom kožnej choroby (napr. psoriáza, ekzém a pod.). V biblickom jazyku sa malomocný človek nazýval nečistý, uzdravenie z tohto stavu sa naopak volá očistenie. Náman sa teda potrebuje očistiť od svojho malomocenstva a preto prichádza za izraelským kráľom. No nie je to len malomocenstvo, ale aj niečo iné, čo sa v Námanovom živote musí očistiť... Odhaľuje sa to pri stretnutí s prorokom Elizeom, po zistení, že sa mu stačí sedemkrát okúpať v Jordáne a bude čistý. Náman je nahnevaný, pretože čakal, že Boh bude konať nejakým iným, majestátnejším spôsobom, a nie takto... Keby tam nemal svojich sluhov, určite by odišiel preč. Toto je v skutočnosti očista, ktorú Náman potrebuje: musel sa zbaviť svojich predstáv o tom, čo Boh má a čo nemá robiť a prijať Boží spôsob myslenia a konania. Podobnú situáciu opisuje aj dnešné evanjelium, v ktorom Nazaretčania potrebujú rovnakú očistu, keď nedokážu zniesť, aby „ten ich Ježiš“ bol Mesiášom.

A v čom potrebujem očistenie ja? Je to nejaký hriech či neresť? Nejaký zlozvyk (ktorým znepríjemňujem život sebe alebo ostatným)? Nejaký názor či predstava (možno aj o Bohu, Cirkvi, blížnom...)?

Skúsme dnes hľadať, v čom sa potrebujeme očistiť. Keď to nájdeme, modlime sa slovami modlitby dňa: „Svätý Bože, milostivo ma ochraňuj a očisťuj od ....................., a pretože sa nemôžem zaobísť bez tvojej pomoci, neprestajne ma sprevádzaj svojou milosťou.“

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk