ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu 22. marca 2020
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  22.03.2020 11:41

Prichádza mi dnes na myseľ otázka, ktorú Ježiš položil svojim učeníkom: „A za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16, 15). Podobnú otázku totiž dostáva slepec z dnešného evanjelia od farizejov: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči?“ (Jn 9, 17).

Táto otázka je aktuálna pre nás všetkých. Čo ja, ty, dnes hovoríme o Ježišovi? Za koho ho pokladáme? Kým je pre nás? Nádhernú odpoveď nám ponúka žalm dnešnej nedele: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba.“ (Ž 23). V dnešnú nedeľu, ktorá má názov nedeľa Laetare, teda nedeľa radosti a nádeje na spásu, je to viac ako výstižná odpoveď.

Tento žalm každý z nás pozná skoro naspamäť. Jeden z najkrajších. Dodáva nádej. Uisťuje. Ak sa ho modlíme úprimne, vyznávame v ňom, že Boh je naším Pastierom, a teda sa dávame do roly jeho ovečiek.

Povedzme si o Pastierovi: 1. vedie ovce správnym smerom, 2. stará sa o nich, 3. chráni ich, 4. bonus: dáva život za ovce.

Toto je ten Dobrý pastier, náš Boh. Nikdy neprestane, nikdy svoj prístup k nám nezmení, nikdy neochabne jeho láska a starostlivosť, inak by nebol dobrým pastierom. On nikdy nepovie, aby sme od neho išli preč. Vždy povie každému: Poďte ku mne a ja vás posilním. To je náš Pastier.

A teraz ovce: 1. idú za pastierom, 2. neriešia nič iné, 3. vedia, že ich pastier dovedie na pašu, 4. vedia, že pri pastierovi sú v bezpečí.

Môžu sa vybrať svojím smerom, môžu pastierovi ujsť. Každý rozumný človek však vie, že takú ovcu nečaká pekná budúcnosť.

Byť s Pastierom, to je naša úloha, to je naša záchrana, to je náš život, naša budúcnosť. Musíme sa k nemu pridať a vyznať nanovo z celého srdca: Pane, Ty si môj Pastier, nič mi nechýba. I teraz, keď idem tmavou dolinou, nebojím sa, lebo Ty si so mnou.

Je ľahké byť dobrou ovečkou a poslúchať Pastiera v dobrých a pokojných časoch. Ťažšie je to v časoch nepokoja a zmätku, v čase ohrozenia a strachu. Vtedy má ovečka dokázať svoju príslušnosť k Pastierovi, poslušnosť jeho hlasu a dôveru v jeho vedenie. Veď „Bez dôvery v generála nemožno vyhrať žiadnu bitku“ (James Clavell).

Požehnanú nedeľu. Nech nám všetkým prinesie viac dôvery v nášho Pastiera.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk