ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na 15. 4. 2021
autor:   Iveta Šoltýsová
pridané :  15.04.2021 08:28

„V tých dňoch som sa často spytoval, ako dlho stál Pán na prahu kostola a zvonil, až kým sme sa prestali hrať na kresťanstvo a vpustili ho dnu.“ (Pete Greig: Zašpinená sláva)

Po prečítaní týchto slov, mi vyhŕkli slzy a rozmýšľala som prečo ma zasiahli. Všetci prežívame zvláštny čas, na ktorý sme neboli zvyknutí. A pravdepodobne sa nenájde rodina, ktorú by to viac, či menej nezasiahlo. Aj v našej rodine smrť zaklopala na dvere, rovnako zdravotné problémy viacerých členov... Vďaka Bohu, ak by som to mohla zhodnotiť, všetko toto nás zblížilo. No aj napriek tomu, už dlhší čas vnímam, že mi niečo chýba. Keď som nad tým rozmýšľala, dávala si otázky a odpovede, hodnotila ostatný rok... videla som mŕtve rameno rieky. Ono je charakterizované ako vedľajšie koryto vodných tokov, pričom môžu zanikať riečne korytá. Tu som prišla na to, čo mi chýba. Chýba mi prúd „živej vody“. Nechcem byť mŕtvym ramenom, ktoré neprináša život a časom môže zaniknúť. Chcem byť súčasťou prúdiaceho vodného toku, ktorý je napojený na prameň. Prameň je charakterizovaný ako miesto, kde voda prirodzene vyviera na zemský povrch. Kiež by som (sme) ten Prameň vpustili nielen do kostola ale hlavne do našich životov.

V jednej časti kurzu H2O sa hovorí: „Nežiadam vás, aby ste zabudli na bolesť a zranenia alebo predstierali, že cirkev nemá problémy. Jediné, čo chcem je, aby ste všetky tieto veci dali na bok, lebo hoci sme túto rieku znečistili, ak budete kráčať k jej prameňu, tak nájdete čistú vodu.“

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk