ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na 13.4.2021
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  13.04.2021 09:53

„Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.“ Tak čítame v dnešnom 1. čítaní. Ako mohli byť takto zjednotení? A dá sa to aj v našej dobe? Celkom legitímne otázky. Na prvú je jasná odpoveď. Zjednotil ich sám Boh, dielo, ktoré vykonal. Boli nadšení jeho láskou, nadchnutí jeho prítomnosťou, a očarení jeho pomocou. Živý Kristus bol v ich srdciach, preto boli jednotní.

Z toho vyplýva odpoveď na druhú otázku. Dá sa to aj dnes, lebo Kristus je rovnako prítomný, rovnako živý, a rovnako mocný a nás milujúci. Chyba teda nie je v ňom, ale v nás. Nie je Pánom našich sŕdc. Hoci je ťažké to napísať, ale častokrát nie je v mojom živote na 1. mieste. Vždy, keď si vyberiem seba, svoje ego, svoju vôľu, svoje pohodlie, svoje plány, svoje hriechy..., dávam Ježiša na vedľajšiu koľaj, odkiaľ už nemôže naplno vládnuť, a zjednocovať ma so sebou a inými.

Jedno srdce a jedna duša sú možné aj v našej dobe, ale vyžaduje si to nanovo vybrať Krista a postaviť ho na piedestál môjho života. Podriadiť mu všetko. Len keď vo mne bude žiť a vládnuť Kristus, môžem prispieť k jednote srdca a duše Cirkvi a sveta.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk