ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na veľkonočnú sobotu
autor:   František Sokyra, kaplán
pridané :  10.04.2021 00:00

„Skúsenosť so Vzkrieseným ...“ Mk 16, 9-15

Veľkonočné rozprávania sú osobitnou a vynikajúcou formou zažitých skúseností so Vzkrieseným. Aj na pozadí opísaných stretnutí s Kristom po vzkriesení, by sme mali vnímať, že človek potrebuje osobný dotyk samotného Zmŕtvychvstalého.

Zvlášť dnes, v tomto čase, my ľudia Veľkej noci potrebujeme zážitok a prežitie osobného vzkriesenia, aby sa pre nás Ježišovo zmŕtvychvstanie mohlo stať skutočnosťou a zároveň príležitosťou na ohlasovanie.

Osobná skúsenosť a následná ochota vydávať svedectvo má najväčšiu silu, pretože je to čosi moje, čo mi nikto nemôže vziať!

Milovaní, nebojme sa vyjadriť svedectvo viery v Zmŕtvychvstalého, ktorý žije v nás, je medzi nami a s nami pod spôsobom chleba a vína. On nás nenechal ako siroty – nenechávajme ho čakať ...

Svätý Ján Mária Vianey, farár v Arse, často stretával v kostole jednoduchého dedinčana zo svojej farnosti. Muž kľačal pred svätostánkom celé hodiny bez jedného pohybu pier.

Raz sa ho farár spýtal: „Čo tu robíš tak dlho?“ „Nič zvláštne“, povedal dedinčan. „Pozerám sa na neho a on pozerá na mňa.“

Ježiš je v Eucharistii neustále prítomný. Eucharistia sa uschováva v svätostánku. Kedykoľvek môžem za ním prísť a rozprávať sa s Ním — a práve možno len tým, že som v kostole, v tichu pri ňom — vydávam svedectvo viery, že On je živý!

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk