ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na 14.11.2020 „Vytrvalá práca ...“
autor:   František Sokyra, kaplán
pridané :  14.11.2020 10:18

Každý z nás, ak vie čo chce, dokáže urobiť maximum, kým nedosiahne to po čom túži. Avšak, často dochádza po dosiahnutí čohosi vytúženého k uspokojeniu a človek sa prestane namáhať (prekonávať).

Iná ľudská skúsenosť hovorí, že pre mnohé veci sa dokážeme zapáliť, nadchnúť, no, nie vždy dokážeme dotiahnuť veci do konca.

Obe tieto skutočnosti nás akoby chceli pozvať k uvedomeniu si toho, že nie je dôležité len čosi začať, ale hlavne VYTRVAŤ s trpezlivosťou! (porov. Lk 18,7)

Ježiš nás dnes nabáda, aby sme modlitbou posväcovali svoje životy.

Zvlášť aj tento čas je dobrou príležitosťou učiť sa počas dňa zastaviť a spojiť sa hoci v krátkej modlitbe s Pánom. Naše životy sa tak môžu stať úplne inými - plnšími, pokojnejšími, radostnejšími – avšak, je dôležité nie len nabudiť sa, ale urobiť práve to, čo dnes urobila vdova v evanjeliu - byť vytrvalý a trpezlivý, neochabovať, aj keď to nepôjde hneď.

Niekedy, keď naše modlitby nie sú vypočuté hneď, veľmi ľahko strácame nádej.

Moji milí, skúsme dnešnú sobotu prežívať v dôvere v Boha a trpezlivo vytrvajme pri svojich prácach či oddychu s modlitbou na perách.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk