ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie 11. 11. 2020
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  11.11.2020 08:36

Sú dni, keď kaplán nevie čo povedať Vtedy je fajn mať v zásobe slová múdrejších. Dnes ponúkam 10 zásad, ktorými sa riadil páter Pio. Snáď si každý nájde niečo na povzbudenie:

  1. Predstavme si každé ráno Ježiša tichého a pokorného srdcom. 
  2. Uchovajme si dušu i tvár stále v jase. 
  3. Premýšľajme, čo by sme mali urobiť, aby sme poskytli blížnemu pomoc a útechu. 
  4. Buďme ochotní odpúšťať urážky. 
  5. Buďme zhovievaví k nedostatkom a chybám iných a uznávajme ich dobré vlastnosti.
  6. Zvyknime si na láskavý výraz, pozdrav, úsmev pri stretnutí a iné formy kresťanskej zdvorilosti. 
  7. Ustúpme v nezásadných veciach mienke iných. 
  8. Nič nevytýkajme bez pridania láskavého slova. 
  9. Správajme sa tak, aby si ľudia naše cnosti vážili. Sami sa nimi nechváľme a neponižujme tých, ktorí ich nemajú. 
  10. Buďme ochotní žiadať o prepáčenie, keď sme sa previnili.
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk