ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na 10.11.2020 „Všednosť každodennosti ...
autor:   František Sokyra, kaplán
pridané :  10.11.2020 00:00

Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: „Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.“

Slovami z dnešného evanjelia nás pozývam k zamysleniu sa nad každodennou všednosťou – stereotypom našich povinností, prác i úloh (ísť do práce, pokosiť, nanosiť drevo, navariť, poupratovať, vyniesť smeti, pripraviť sa do školy na vyučovanie, objať, dať bozk, potešiť, povzbudiť, radovať sa i plakať s druhými ...), ktoré robíme veľakrát už tak automaticky, bez potreby zastaviť sa pri nich a uvedomiť si ako mňa i druhých obohacujú, resp. ako som ja či druhý obohatením – práve „len kvôli“ tomu, že som, alebo tým, že robím dané veci.

Každodenná všednosť je často nedocenená ... nedocenenie od manžela/ky, mami/otca, detí, priateľov, kolegov ... Prečo? Lebo v pohľade človeka sa stráca ľudskosť a jeden pre druhého sa stávame len objektom napĺňania našich túžob! A následkom toho sa človek stáva iba sluhom, nie bohatstvom, ktoré treba doceňovať.

Avšak, ak sa na všednosť každodennosti pozrieme z pohľadu Boha je pre nás požehnaním. On je ten, ktorý nám prejavuje a daruje docenenie a vďačnosť aj napriek tomu, že ju na zemi neprijímame/nedostávame od tých, ktorí sú k tomu povolaní a mali by to prejavovať.

Nebeský Otec nám vďačnosť a docenenie, našej vernosti každodennej všednosti, daruje celým priehrštím, hoci to nie vždy tu na zemi dokážeme vnímať, ale máme nádej, že v nebi to budeme môcť zakúsiť v plnosti! Lebo On nás nenazýva sluhami, ale priateľmi, ba čo viac On sa k nám aj tak správa – požehnáva nás zdravím, silou, posiela nám ľudí do života ...

Moji milí, pozývam nás dnes teda k tomu, aby sme ostali vernými tomu, čo sme povinní robiť. Zoberme zodpovednosť na seba za svoje povolanie muža, ženy, manžela, manželky, otca, mami, syna, dcéry, priateľa a vytrvajme vo vernosti práve tým každodenným všedným povinnostiam, ktoré sa síce opakujú, ale denne môžu prinášať nové svetlo do našich životov, ak si ich budeme plniť svedomito a dokážeme vidieť v ľuďoch a ich konaní priateľov a nie sluhov!

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk