ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zamyslenie na 6.11.2020 „Radosť z návratu ...“
autor:   František Sokyra, kaplán
pridané :  06.11.2020 07:50

V utorok, verím, že mnohým z nás zaplesalo srdce a potešili sme sa. Už vtedy nám v ušiach mohli zaznieť slová dnešného žalmu či responzu: S radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

V tomto dušičkovom čase ešte viac tieto slová „túžia započuť“ duše v očisti! 

Moji milí, v tohtoročný mesiac november máme veľkú príležitosť – neostať len pri bolestnom spomínaní na našich blízkych, príbuzných, priateľov, ale sami si môžeme vybrať 8 dní, ktoré im „darujeme“, aby sme im pomohli čím skôr započuť tieto slová o radostnom vstupe do domu Pánovho. 

Práve tým, že aj my vstupujeme do domu Pánovho (do našich kostolov) napĺňame svoje srdcia radosťou, ktorú nám nikto nemôže vziať. Ba čo viac, táto radosť má sama v sebe schopnosť rásť! A keď ju ja sám budem rozdávať, ona sa bude rozmáhať! 

Chcem nás týmto zamyslením pozvať k tomu, aby sme neboli zarmútení z toho, že sa nám pri zapaľovaní sviečky nad hrobmi našich zosnulých, či pri myšlienke na nich „rozjatria rany“. Ale práve naopak, aby naša spomienka prinášala radosť, tým, že im môžeme pomôcť s radosťou vstúpiť do domu Pánovho v nebi. 

Bolesť a smútok majú miesto v našich životoch, avšak, ako veriaci som pozvaný žiť život v radosti a nádeji! Keďže určite každý z nás sa teší, keď prichádza po dlhšom čase domov, ku svojim koreňom, do rodičovského domu! O to väčšiu radosť zakúšajú duše, keď sú vyslobodené z očistca a môžu vstúpiť do vlasti v nebi, odkiaľ prišli na svet, aby sa tam raz vrátili.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk