ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Zahoďme svoje predsudky a pýchu
autor:   Aneta Dvorščáková
pridané :  30.08.2020 18:42

My ľudia často bojujeme s predsudkami. Či už sú to predsudky voči inej rase, národnosti, viere, spôsobu života, alebo dokonca závisti. Máme predsudky voči ľuďom bez vzdelania. V mojom zamestnaní sa mi mnohokrát stalo, že ak prišiel človek s vyšším postavením, bol povýšenecký a nie veľmi priateľský. Často som sa opýtala, prečo? Veď Boh nás stvoril ako bratov a sestry, pretože on vedel, že sme si všetci rovní. Nezáleží na tom, akú máme prácu, akú školu, aký spôsob života. Dôležité je to, čo máme vo svojom vnútri. Pretože aj naša kariéra raz skončí, no naše srdce sa nezmení nikdy. K tomuto mi napadol aj jeden citát z biblie. „Ale múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná bez pokrytectva.“ Jak 3, 17.

Ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, pochopíme, že ak sme Božími deťmi, dielom nášho Nebeského otca, mali by sme žiť bez predsudkov a pýchy. V každom jednom človeku je kúsok dobra, v každom je niečo, čo sa oplatí spoznať, každý jeden je Božím dielom, a hlavne, všetci sme si rovní. Milí priatelia, zbavme sa svojich predsudkov, milujme ľudí okolo nás, buďme si rovní. Nezatvárajme pred sebou oči, ale naučme sa rešpektovať a pochopiť ľudí, nech sa nám vidia akíkoľvek, pretože len tak nájdeme tú bezhraničnú lásku nášho Nebeského Otca. A ja Vám z celého srdca prajem, aby ste vždy v ľuďoch videli hlavne tie dobré stránky.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk