ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Stredy pre deti
autor:   Animátori
pridané :  30.08.2020 18:43

K letným mesiacom neodmysliteľne patrí slnko, zábava, oddych či čas strávený s priateľmi. V tomto duchu sa niesli stretká pre deti v stredy popoludní, ktoré sme pre deti pripravovali my, animátori spolu s pánom kaplánom Františkom. Stretká boli nie len obohatením letného voľného času, ale aj duchovného života. Postupne sme objavovali čaro všetkých stvorených diel. Plazy, dobytok, divú zver a ľudstvo Boh stvoril v šiesty deň a v siedmy oddychoval. Boha sme sa za to oslavovali a ďakovali mu nie len modlitbou, ale aj spevom či účasťou na svätej omši. Ďakujeme deťom, ktoré prijali naše pozvanie a rozhodli sa s nami stráviť spoločný čas. Ďakujeme Bohu, že nám tento čas požehnával a mohli sme ho spoločne zmysluplne stráviť. Nech sú pre nás zážitky z leta, nové priateľstvá a pekné spomienky povzbudením pri vykročení do nového školského roka.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk