ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Stredy pre deti
autor:   Animátori
pridané :  18.07.2020 23:55

Počas prázdninových mesiacov júl a august si animátori spolu s pánom kaplánom Františkom pripravili pre deti zaujímavé stretnutia. Prvé sme odštartovali popoludní v stredu 15. júla v areáli Cirkevnej ZŠ sv. Jána Krstiteľa. Spoločný čas sme strávili zábavou, hraním hier a začali sme aj s poznávaním toho, ako Pán Boh stvoril tento svet. Na počiatku Boh oddelil svetlo od tmy. Aj my sami by sme sa mali usilovať a byť svetlom a pomocou iným. Svietiť tak, aby iní videli cez nás Boha. Príjemné slnečné popoludnie sme zakončili účasťou na sv. omši. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré sa najbližšie uskutoční v stredu 29. júla od 16.00. Srdečne pozývame všetky deti a tešíme sa na vás!

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk