ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Stav prác na oprave fary
autor:   Ladislav Cichý, Ing. Marián Janiga
pridané :  16.08.2020 09:44

Ako ste si mnohí všimli, strecha našej fary z ulice postupne nadobúda nový a definitívny vzhľad, v najbližších dňoch ešte pribudnú strešné okná a to všetko vďaka tomu, že zhotoviteľ stavby plní svoje termíny a na streche sa pracuje každý deň. O tom sa presvedčila naša Farská ekonomická rada – kurátori, keď boli informovaní o postupe prác a o stave finančných prostriedkov na ich pokrytie. Podoba strechy z dvora fary je v zmysle schválenej projektovej dokumentácie ešte len načatá, a do definitívnej podoby má ďaleko.

Tomu predchádzali niekoľkomesačné prípravné práce pod pôvodnou strechou spočívajúce v demontáži nepotrebných konštrukcií, izolácií, odvoze sutiny a zvetraného muriva, ďalej montáži novej výplňovej izolačnej vrstvy penobetónu, ktorá bola vyliata ako medzivrstva pod novú armovanú stropnú dosku. Do novej podlahy v podkroví sa ešte pred betónovaním osadili rozvody vody a nová vodorovná kanalizácia pre budúce sociálne zariadenia a ich odvetranie. Pre budúce riešenie novej elektroinštalácie v priestoroch podkrovia sa vyviedli nové vedenia. Od susedných budov sa nanovo vymurovala izolačná stena ukončená novou atikou, ktorá sa omietne a oplechuje.

V priestore nad schodiskom na prvé poschodie fary sa v priebehu septembra demontuje kúpeľňa, aby bolo možné vybudovať nové viacramenné schodisko až do podkrovia (na druhé poschodie fary). Preto súčasťou prípravných prác bola plánovaná aj nová kúpeľňa pre kaplána, ako náhrada za demontovanú. Tým sa tiež dosiahne presvetlenie schodiska. Na 1. poschodí bude tiež osadená presklená stena na pavlač namiesto nevyhovujúcich dverí a starého okna. Pred jej osadením sa prevedie aj prekládka potrubia plynu a zriadenie novej plynovej prípojky do podkrovia.

Tieto práce sú vysoko náročné z hľadiska ich organizácie a súladu postupov, pretože vo vnútorných priestoroch fary je plná prevádzka, takže žijeme doslova na stavbe.

Za vyššie popísané prípravné práce, ktoré prebiehali asi do konca mesiaca jún, sme zaplatili postupne spolu 35 tisíc eur, za novú kúpeľňu celkom 8 tisíc eur. Tým bol pôjd pripravený na nástup tesárov a strechárov, ktorí začali práce po 1. júli. Zmluva o dielo na novú strechu aj s cenovou ponukou s jednotlivými položkami materiálov a prác prešla kontrolou na Majetkovom oddelení Arcibiskupského úradu. V zmysle podpísanej zmluvy o dielo je plánované v tomto roku ukončiť osadenie novej strechy z uličnej strany aj z dvornej časti, vrátane: osadenia štítových múrov, oplechovania atík, osadenia dažďových zvodov, osadenia nového bleskozvodu, osadenie zateplenia, osadenia nových strešných okien, dobudovanie a omietnutie komínov a vybudovanie prístupového schodišťa do podkrovia.

Na uvedený rozsah prác bola podpísaná zmluva s priebežnou mesačnou fakturáciou za vykonané práce, so zárukou 60 mesiacov a zádržným vo výške 5 % z ceny diela. Celková cena diela by mala byť 152 tisíc eur. Z toho sme už zaplatili 23 tisíc za betónovanie. Aktuálne máme k dispozícii na farskom účte 71,5 tisíc eur. Na finančné pokrytie všetkých plánovaných prác budeme potrebovať 129 tisíc eur, teda k dnešnému stavu nám chýba cca 58 tisíc eur. Ak sa vám zdajú tieto čísla veľké, uvádzame na porovnanie: ak jeden trojizbový byt má úžitkovú plochu cca 70 m2, tak úžitková plocha podkrovia fary je 218 m2, čo je plocha troch takých bytov (hoci celková plocha podkrovia je až 325 m2, ale pod šikmou strechou je veľa nevyužiteľného priestoru).

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri rezaní, uprataní a odvoze starého dreva zo strechy. Budeme potrebovať ešte pomoc s odvozom starých plechov – kto by vedel pomôcť a odviezť do zberu, nech sa prihlási v kancelárii na fare. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí prispievajú priamo na účet v banke, v mesiaci júl takto prispelo 40 veriacich/rodín sumou 1.417,- €; milodary v hotovosti na fare boli v júli spolu 865,- €.

Znova všetkých našich farníkov prosíme o finančný príspevok podľa vašich možností pri farskej zbierke, ktorá bude v nedeľu 16. augusta, ale prispieť budete môcť do označenej buksy až do konca mesiaca august. Všetkým vyslovujeme Pán Boh zaplať a prosíme o modlitby na podporu tohto diela.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk