ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Sedem dní modlitieb za mesto (22. 2. – 28. 2.)
autor:   Hana Šimčíková
pridané :  16.02.2013 22:11

V predchádzajúcom čísle Farského listu nám o. Michal Zamkovský predstavil ciele očakávaných misií – „milostivého času“, aby sme „sa obrátili, verili evanjeliu ... a radikálne si zvolili Krista“. Aby to bolo možné, vyzýva nás tiež k „dobrej príprave a modlitbovému zázemiu“.

Chceme Vás preto všetkých pozvať k sedem dňovej modlitbe za naše mesto aj filiálky. V Sabinove aj na filiálkach začneme spoločne krížovou cestou na námestiach, počas nasledujúcich piatich dní obídeme v skupinkách všetky ulice mesta a obidvoch obcí a na záver v siedmy deň sa počas adorácie zapojíme do eucharistickej procesie okolo kostolov, s požehnaním na štyri svetové strany. Prečo však práve takáto forma modlitby?

V 6. kapitole knihy Jozue čítame o tom, ako Boh vydáva do rúk Izraela opevnené mestom Jericho. Izraelský národ so svojimi kňazmi a archou zmluvy obchádza toto mesto počas siedmych dní. V posledný deň za zvukov trúb a kriku veriaceho ľudu obrovské múry mesta padajú bez toho, aby sa ich čo len dotkli.

Našim úmyslom modlitby je na jednej strane požehnanie mesta v ktorom žijeme, našej zeme, práce, inštitúcií, domov, rodín a všetkých ľudí, ktorí sú pozvaní počúvať evanjelium zvlášť počas misií. Na strane druhej sa takouto modlitbou púšťame do boja proti „múrom“ zlého, ktoré vyrástli v našich srdciach, mysliach, vzťahoch. Proti múrom hriechu, predsudkov, neodpustenia, neprijímania Božieho slova a spásy v Ježišovi Kristovi. Takouto modlitbou dobývame zlým okupované územia pre Ježiša. Boh nás pozýva do spolupráce a je to naša viera, ktorá mu otvára zavreté brány. S vierou preto budeme prosiť aj za tých, ktorí zatiaľ pozvanie na misie nepočujú, ignorujú, neprijímajú. Aby neodolali, prišli a mohli byť dotknutí, oslobodení a uzdravení Ježišom spolu s nami.

Aj dnes totiž platí Boží prísľub: Ak „môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“ 2 Krn 7,14

Naše „dobývanie nepriateľom okupovaných území späť pre Ježiša“, bude prakticky prebiehať nasledovne:

  • modlitba bude rovnako prebiehať v Sabinove, Orkucanoch aj Jakubovanoch;
  • v piatok 22.2. sa všetci o 17:45 stretneme na krížovej ceste okolo námestia;
  • v sobotu až stredu sa budeme postupne v skupinkách modliť za jednotlivé ulice, vždy večer po svätej omši a to modlitbu svätého ruženca a korunku k Božiemu milosrdenstvu;
  • výnimkou je nedeľa, kedy do ulíc pôjdeme popoludní po krížovej ceste;
  • v kostole sú k dispozícii hárky s rozpisom jednotlivých ulíc a skupiniek, do ktorých sa môžete vopred zapísať;
  • ku ktorejkoľvek skupinke sa môžete pripojiť hociktorý deň aj keď nebudete zapísaní;

Jericho spoločne obchádzal celý izraelský národ – kňazi, bojovníci, rodičia s deťmi, dospelí aj starí. Pozývame teda skutočne všetkých – pripojte sa celá rodina spolu s vašimi deťmi aspoň k jednej skupinke. Starí rodičia, vezmite svoje vnúčatá. Nezabudnite pozvať svojich kolegov či priateľov.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk