ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Saleziáni spolupracovníci (ASC)
autor:  
pridané :  31.01.2016 00:36

Dielo založené na záchranu mládeže svätým Jánom Boscom poznáme pod názvom saleziánska rodina. Skladá sa z troch zložiek, ktorú založil samotný Ján Bosco – saleziáni, Dcéry Márie Pomocnice a saleziáni spolupracovníci a z ďalších 27 zložiek, ktoré sprája don Boscov duch a jeho poslanie.

Saleziáni spolupracovníci – ide o verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu. Don Bosco už od počiatku zamýšľal organizovať spolupracovníkov svojho diela. V roku 1876 jasne definoval ich životný projekt v „Pravidlách saleziánskych spolupracovníkov“, ktoré napísal a následne schválila Cirkev. Vo svete je nás okolo 30 000 saleziánov spolupracovníkov a saleziánok spolupracovníčok. Pod týmto upraveným názvom fungujeme od 8. decembra 2013, kedy bol náš Projekt apoštolského života obnovený (ten obsahuje Štatút – charta našej identity, projekt zakladateľa, normy týkajúce sa animovania a riadenia Združenia a Pravidlá – konkrétne a praktické aplikovanie Štatútu).

Saleziánske dielo na Slovensku začína rokom 1924 príchodom prvých slovenských saleziánov. Koncom 70.-tych a začiatkom 80.-tych rokov vznikajú prvé apoštolsky činné spoločenstvá, ktoré v ilegalite pôsobiaci saleziáni sformovali do podoby dnešného Združenia. Spomedzi 29 stredísk Združenia na Slovensku je jedným z nich aj stredisko v Sabinove. Jeho činnosť sa datuje od roku 1993. Prví „sabinovskí“ saleziáni spolupracovníci zložili prísľub (jeho zmyslom je vyjadrenie odhodlania prežívať krst podľa Projektu apoštolského života) už v roku 1991. Naše stredisko má k roku 2015 74 členov. Z toho je 39 členov cezpoľných a 35 miestnych, Sabinovčanov. Tohto času máme jedného ašpiranta (osoba pripravujúca sa 2. rok na vstup do Združenia).

Čo robíme? Naším základným poslaním je apoštolát vo farnostiach, v ktorých žijeme. Zameriavame sa na ľudskú a kresťanskú výchovu detí a mládeže, ale venujeme sa aj snúbencom, manželom a rodinám. Snažíme sa však podľa svojich schopností slúžiť všetkým, čo nás potrebujú. Rozbiehame a vedieme mládežnícky apoštolát, organizujeme výlety, letné tábory, rôzne súťaže, ale aj duchovné cvičenia pre mládež i dospelých.

Ako to robíme? Svoj apoštolát sa snažíme vykonávať spoločne, vo vzájomnej spolupráci vo vnútri Združenia, v spolupráci s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny, ale i v spolupráci s kýmkoľvek v Cirkvi i mimo nej, ak mu leží na srdci dobro mládeže. Saleziáni spolupracovníci sa snažia podľa svojich možností pôsobiť v rozličných štruktúrach – kultúrnych, spoločenských, ekonomických i politických, najmä ak zasahujú do výchovy mládeže a do života rodín.

Aby sme mohli dobre slúžiť iným, musíme byť pevne zakotvení v Bohu, ktorý nás k tejto službe povolal. Nemáme žiadne povinné špeciálne modlitby alebo pobožnosti. Modlitba v saleziánskom duchu je jednoduchá a plná dôvery, radostná a preniknutá apoštolským zápalom. V duchu sv. Františka Saleského sa usilujeme premeniť celý život na modlitbu.

Ako sa možno stať saleziánom spolupracovníkom? Ak niekoho priťahuje práca s mládežou a s ľudovými vrstvami, dovŕšil 18 rokov a cíti, že ho Boh volá ku trvalejšej spolupráci na projekte dona Bosca – musí absolvovať zodpovednú prípravu. Počas nej sa zoznámi so saleziánskou rodinou, nadviaže osobné vzťahy so spolupracovníkmi, prehĺbi svoj život viery a zapojí sa do apoštolátu. Príprava končí prísľubom, ktorý má morálnu záväznosť, nie právne dôsledky.

Deti a mladí vo veku od 6 do 30 rokov prichádzajúci do saleziánskeho strediska pracujú pod názvom DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže – je to občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. V 30 strediskách po celom Slovensku ponúka deťom a mladým ľuďom nielen zmysluplné využitie voľného času, ale najmä priateľské vzťahy, rodinnú atmosféru, možnosť osobného rastu a mnoho ďalšieho. V Sabinove má DOMKA 170 členov. Pravidelne sa stretáva počaš školského roka 6 dievčenských stretiek, 5 chlapčenských a 1 „miešané“ stretko. V piatok a v nedeľu je oratko. Je miestom, kde sa mladí a deti stretávajú pod vedením saleziánov a animátorov a snažia sa o svoj osobný a kresťanský rozvoj. Jeho neodmysliteľným prvkom je veselý a radostný štýl práce, zábavy, vzťahov a prežívania viery.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk