ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Poďakovanie a prosba
autor:   Farská charita Božieho milosrdenstva
pridané :  26.08.2017 23:21

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do farskej zbierky pre núdznych od 28.7. do 20.8.2017 a ďakujeme tým, ktorí pomohli pri jej realizácii. Vaše finančné príspevky boli v hodnote 1777,77 € a 208 ks stravných lístkov v hodnote 979,26 €. Tieto prostriedky budú použité predovšetkým pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi.

Zároveň prosíme, resp. ponúkame možnosť pravidelne prispievať na účet farskej charity tým z vás, ktorí túžia pomáhať ľuďom v núdzi častejšie. V platobnom príkaze je potrebné uviesť názov účtu − Samaritán, číslo účtu − SK18 0900 0000 0005 0526 0166 a do poznámky Sabinov pre Sabinov. Raz ročne týmto darcom chceme venovať skromný darček, zároveň za všetkých darcov obetujeme raz ročne svätú omšu a ďakujeme v spoločných prosbách veriacich na obradoch Zeleného štvrtka.

Nech nám pri rozhodovaní myšlienka sv. Františka Saleského: „Pozerajme na svojho blížneho s jednoduchosťou a láskou a neskúmajme priveľmi jeho počínanie“, pomôže otvoriť naše srdce pre pomoc núdznym a umožní správne sa rozhodnúť. Pán Boh zaplať.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk