ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Poďakovanie
autor:   Vaši duchovní otcovia
pridané :  04.07.2020 23:02

S Božou pomocou a vďaka ochote rodičov podriadiť sa hygienickým opatreniam sme úspešne ukončili prípravu na prijatie sviatostí zmierenia, Eucharistie a birmovania. Príprava bola zavŕšená svätými omšami, pri ktorých deti, i mladí birmovanci, prijali spomenuté sviatosti. Je na mieste poďakovať sa všetkým tým, ktorí nám kňazom pri tejto príprave i slávnostiach pomáhali, lebo bez nich by sa to všetko dalo len veľmi ťažko zvládnuť. V prvom rade všetkým animátorom a animátorkám za ich ochotu venovať svoj čas, lásku a pochopenie iným. Je to veľká služba, za ktorú nech vás odmení sám dobrý Boh. Ďalej spevákom, kantorom, kvetinárom, kostolníkom, jednoducho všetkým, ktorí prispeli k skrášleniu týchto slávností a k ich dôstojnému priebehu.

Osobitne však chceme poďakovať všetkým, ktorí sa za deti a birmovancov modlili. Boli to ochotné srdcia, ktoré si dali predsavzatie modliť sa za cudzieho človeka, len aby sa dobre pripravil a čo najlepšie prežil danú sviatosť. Nech vám to Boh odplatí tak, ako to On sám uzná za najlepšie. Za všetkých, ktorí sa podujali modliť sa za deti a birmovancov, bude odslúžená svätá omša v nedeľu 19. júla o 7.30 hod. ráno.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk