ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Poďakovanie
autor:   Farská charita Božieho milosrdenstva
pridané :  26.10.2019 21:51

Poďakovanie deťom

Chceme sa poďakovať p. kaplánovi Martinovi a všetkým deťom, ktoré sa v rámci prípravy na sv. omšu rozhodli vzdať sa sladkostí, ktoré priniesli 25.9.2019 na detskú sv. omšu. Potešili ste tak deti z piatich rodín.

 

„Kilo pre chudobných“

Poďakovanie za potravinové dary patrí všetkým, ktorí sa v sobotu 19.10.2019 zapojili do zbierky „Kilo pre chudobných“ pre ľudí a rodiny v núdzi v obchodnom dome Kaufland. Ďakujeme všetkým darcom zo Sabinova aj tým, ktorí u nás iba nakupovali.

Ďakujeme pracovníkom obchodného domu Kaufland Sabinov, členom charity a rodine Drabovej, ktorí pomohli pri zorganizovaní tejto akcie.

Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť a pomoc.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk