ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Oprava farskej budovy
autor:   Ladislav Cichý
pridané :  04.07.2020 23:06

Práce na oprave strechy fary pokročili aj napriek karanténe a obmedzeniam, a posunuli sa do ďalšej etapy, preto vás chcem o tom krátko informovať. Vďaka ochote farníkov sme svojpomocne veľmi rýchlo odstránili staré zateplenie pôjda a mohli sme začali s prípravnými prácami.

Potrebovali sme pripraviť priestor pôjdu na výmenu celej strechy, preto bolo potrebné najprv zriadiť na streche z dvora fary vikier a postaviť dočasné lešenie, aby sa dala odvážať sutina. Všetky prípravné práce prebiehali ešte pod starou strechou, aby v prípade búrky a dažďa nedošlo k zatopeniu či zatečeniu vody do celej fary. Nasledovalo postupné vyvážanie násypov nad klenbami, ktorými sa niekedy v minulosti zarovnávali nerovnosti na pôjde, odstránenie nepevných časti jestvujúceho muriva a príprava múrov, na ktorých budú zhotovené nové železobetónové vence. Prebehlo betónovanie penobetónom (odľahčený betón), ktorým sa vyrovnali priestory medzi klenbami a zároveň slúži ako tepelná izolácia a podklad pod novú betónovú dosku – podlahu na celom pôjde.

Prebiehali aj prípravné práce pre nové rozvody odpadového kanála a prívod vody pre budúce podkrovné bývania, pričom bolo treba zvládnuť vŕtanie cez hrubé múry a podlahy fary od pivnice až na pôjd.

Súčasťou prípravných prác bola aj demontáž zariadenia kúpeľne v „kaplánke“ na prvom poschodí a zriadenie novej kúpeľne s kompletným sociálnym zariadením, aby bola k dispozícii od prvého júla pre bývanie kaplána, čo sa nám aj vďaka úsiliu všetkých zainteresovaných a Božej pomoci podarilo. Stará kúpeľňa bola umiestnená nad schodišťom, preto ju potrebujeme odstrániť, aby mohlo schodište pokračovať až do podkrovia. Veľká vďaka patrí za pomoc dievčatám a ženám (aj niektorým chlapcom) za vyčistenie od prachu a upratanie celej „kaplánky“ po odborných prácach.

Prebehli aj úpravy a prípravy elektrických rozvodov pod taktovkou a vedením p. Ing. Mariána Janigu, ktorému vďačíme aj za neoficiálny stavebný a odborno-organizačný dozor pri všetkých doterajších prácach.

Od 1. júla začala ďalšia etapa prác, na ktorú nastúpila firma Čopák strechy , ktorá postupne prevedie demontáž starého krovu a strechy a montáž nového krovu, vrátanie novej krytiny a súvisiacich prác. Súčasťou bude aj realizácia schodišťa z prvého poschodia do podkrovia po odstránení starej kúpeľne. Tieto práce by mali trvať do septembra pri normálnej prevádzke farského úradu.

Na pokrytie tejto etapy máme aktuálne k dispozícii asi dve tretiny potrebných finančných prostriedkov, preto vás, drahí veriaci, musím znova poprosiť o finančný príspevok podľa svojich možností pri farskej zbierke, ktorá bude v nedeľu 19. júla pri všetkých sv. omšiach. V mesiaci jún okrem zbierky v kostole prišlo na účet 1.977,- € od 33 veriacich / rodín, ktorým vyslovujeme Pán boh zaplať. Prosím aj o modlitby na podporu tohto diela.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk