ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Milión detí sa modlí ruženec
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  13.10.2019 09:52

Slovensko sa dňa 18. októbra 2019 pripojí k takmer 70 krajinám, v ktorých sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Mnoho krajín je sužovaných ozbrojenými konfliktami, bojmi a rozdelením. Všetko to začalo už pri zjaveniach Panny Márie vo Fatime, kde Božia Matka žiadala Luciu, Hyacintu a Františka, aby sa modlili ruženec, ktorým dokážu poraziť aj to najväčšie zlo, dokonca zastaviť vojnu. Na túto žiadosť si spomenula vo Venezuele v roku 2005 malá skupinka detí, kamarátov, ktorí sa spolu pomodlili ruženec. Niekoľko žien, čo tieto deti pozorovali, pocítili priam hmatateľnú prítomnosť Panny Márie. Jedna z nich vyriekla slová pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Odvtedy sa táto iniciatíva šíri po svete a povzbudzuje deti k tomu, aby svojimi vlastnými prostriedkami, predovšetkým modlitbou, bojovali za pokoj a jednotu.

Dňa 18. októbra sa spoja hlasy všetkých ochotných detí do jednej prosby, ktorá bude vyslaná k nebu, k Bohu, aby láskavo zhliadol na tento svet a daroval mu svoju milosť. Pozývame teda všetky deti, aby sa zapojili do tohto projektu lásky a pomoci. Pozývame vás, aby ste sa v piatok 18.10. pridali k ostatným deťom sveta a prosili pre svet pokoj a jednotu. V našej farnosti sa budeme modliť spoločne pred večernou sv. omšou o 17:45 hod. Pozvané sú nielen deti, ale aj mládež, rodiny, starí a chorí, celá farnosť. Zjednoťme sa v modlitbe a ukážme Bohu, že nám záleží na pokoji a jednote sveta, Cirkvi i našich rodín.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk