ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Finančná zbierka
autor:   Farská charita Božieho milosrdenstva
pridané :  18.07.2020 23:56

Prosíme o pomoc a podporu zapojením sa do zbierky finančných prostriedkov a potravinových lístkov v termíne od 26.7. do 9.8.2020. Zbierka sa uskutoční v našom farskom kostole. Finančné prostriedky budú poskytnuté rodinám v hmotnej núdzi na čiastočné pokrytie nákladov v súvislosti s novým školským rokom. Prispieť môžete aj na účet. V platobnom príkaze je potrebné uviesť názov účtu Samaritán, číslo účtu SK18 0900 0000 0005 0526 0166 a do poznámky zbierka. Vopred Vám ďakujeme a PBZ.

«Veru, veru hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili» (Mt 25, 40).

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk