ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Farské misie 2013
autor:   Ladislav Cichý
pridané :  08.12.2012 22:43

Po 10 rokoch sa uskutočnia v našej farnosti znova farské misie, ktoré budú opäť viesť otcovia misionári z rehole redemptoristov. Misie povedie tím p. Michala Zamkovského CsSR v dňoch 9. – 17. marca 2013.

Do prípravy na farské misie pozývame všetky spoločenstvá a hnutia vo farnosti a tiež všetkých veriacich, aby ich podporili už odteraz modlitbami za ich prípravu, priebeh, za tých, čo ich budú viesť, aj za tých, ktorých chce Boh cez misie osloviť a pritiahnuť bližšie k sebe a k Cirkvi.

Začiatkom prípravy na farské misie bolo stretnutie farskej pastoračnej rady. Zišla sa po dlhšom čase a s menším počtom členov, ktorí boli vybratí z doterajšej pastoračnej rady, pričom dôvodom zredukovania počtu členov je zefektívnenie jej činnosti. Rozšírením pastoračnej rady sú jednotlivé sekcie, do ktorých budú prizvaní aj ďalší zástupcovia jednotlivých spoločenstiev, hnutí a tiež zástupcovia za jednotlivé oblasti farskej pastorácie.

V najbližších dňoch by sa mali stretnúť jednotlivé sekcie, aj farská pastoračná rada, aby sme pokračovali v príprave farnosti na misie. Tiež by malo prebehnúť stretnutie s misijným tímom p. redemptoristov.

Všetkých veriacich chceme poprosiť o osobné svedectvá z misií spred 10 rokov, čo vám misie dali, ako vás posunuli v duchovnom živote, v medziľudských vzťahoch a pod. A tiež prosíme o vaše stručné vyjadrenie, čo očakávate od budúcich farských misií, čo naša farnosť potrebuje, na čo by mali byť misie hlavne zamerané. Vaše krátke vyjadrenia – odpovede na otázky nižšie, prosíme, vhodiť do schránky v kostole pri stojanoch na časopisy (stačí podpísané krstným menom), alebo zaslať na mail flist@rimkat.sk nášho časopisu.

Čo vám dali posledné farské misie 2003?

Čo očakávate od farských misií 2013?

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk