ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  26.10.2019 21:48

Milé deti, na minulej detskej sv. omši sme si hovorili o tom, že každá omša začína zacenganím. Tým dávame najavo každému v kostole, že sám Ježiš prichádza medzi nás. Každý v kostole sa postaví na znak toho, že sme Bohom vykúpení a začne sa spievať pieseň. Je to krásny symbol zjednotenia sa nás veriacich. Vtedy by sme mali upriamiť svoju myseľ na Pána Boha. K Bohu nemáme pristupovať každý sám, ale ako bratia a sestry, ako Božie deti, ako jedna Božia rodina, zjednotená Ježišom Kristom. Úvodná pieseň má pripraviť naše srdcia na slávenie sv. omše. Je preto veľmi dobré, keď sa do nej všetci zapájame. I v pokľaknutí kňaza a miništrantov si my všetci musíme uvedomiť, že sme menší ako Boh, a jedine jemu sa musíme stále klaňať.

Vašou úlohou do budúcej detskej sv. omše bude nájsť si niekoho, s kým sa za niečo spoločne pomodlíte. Na papierik, ktorý prinesiete, napíšte, kto to bol, a za čo ste sa modlili.

PS: budúci týždeň máte prázdniny, detská sv. omša teda nebude. To ale neznamená, že nemôžete prísť do kostola:) ... Buďte dobrí!

 

kaplán Martin a vaši animátori

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk