ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Martin Miškuf, kaplán
pridané :  19.10.2019 22:56

Milé deti, na minulej detskej svätej omši sme si hovorili o sakristii a o ľuďoch, ktorí tam chodia, aby pripravili všetko na svätú omšu. Patrí tam kostolník, miništranti, lektori, rozdávatelia sv. prijímania, a samozrejme, kňaz. Všetci, ktorí slúžia pri oltári, majú oblečené zvláštne rúcha. Nie je to pre parádu, ale preto, že posluhujú pri samotnom Bohu, ktorý je tam prítomný. Kňaz nevystupuje vo svojom mene, ale v mene Ježiša Krista. Drží Pána Ježiša v rukách, ohlasuje ho, sprítomňuje na oltári. Musí mať preto čisté srdce i čisté oblečenie. Každý z nás, ktorí sme na sv. omši, spájame sa s nebom, kde sa slávi nebeská liturgia. Pri krste sme dostali čisté biele rúcho, pri sv. omši nám ho pripomína oblečenie kňaza.

Vašou úlohou do budúcej svätej omše bude zistiť a napísať na papierik, kedy ste boli pokrstení. Nájdite doma svoju krstnú košieľku, tam určite bude aj dátum vášho krstu.

kaplán Martin a vaši animátori

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk