ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  09.06.2019 12:47

Milé deti, minulý týždeň sme spoločne uvažovali nad Duchom Svätým, ktorého Ježiš dal svojim apoštolom zhromaždeným za zamknutými dverami. Ježiš im povedal: „Pokoj vám! Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené...“ Ježiš videl, že apoštoli potrebujú pokoj a vedel, že na to, aby mohol byť pokoj dosiahnutý, je potrebné odpustenie. Hnev, hádky, nadávky, nenávisť, odvrávanie atď. to všetko prináša nepokoj –„láme srdcia.“ Odpustenie, ľútosť, snaha pochopiť druhého, láskavosť to, naopak, prináša pokoj – „spája zlomené srdcia.“

Snažme sa v tomto týždni spájať zlomené srdcia, pracovať na našich vzťahoch so súrodencami, rodičmi, kamarátmi, spolužiakmi... Prosme Ducha Svätého, aby nám pomáhal odpustiť, prosiť o odpustenie, pochopiť iných, byť láskavými...

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk