ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
VÝBEROVÉ KONANIE
autor:  
pridané :  11.03.2018 17:33

J. E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita Košickej arcidiecézy

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa

ul. 9. mája 7, 083 01 SABINOV

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať doporučenou poštou (rozhodujúci je dátum podania na pošte) alebo priniesť osobne s označením „Výberové konanie, názov školy“ do 28. marca 2018  na adresu: Arcibiskupský školský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy alebo školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
 • základná znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblasti školstva, pracovno – právnych vzťahov, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na školu ako právny subjekt (písomný test v rozsahu 20 otázok)
 • základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy a katolíckeho školstva

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • overený doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti
 • potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list cirkevný nie starší ako 3 mesiace)
 • odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa školy alebo školského zariadenia
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu maximálne 6 strán formátu A4
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk