ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili
autor:   Špireng Peter
pridané :  22.04.2017 23:46

13. mája 2017 uplynie 100 rokov od prvého zjavenia Panny Márie, ktorá sa zjavila trom malým deťom vo Fatime v Portugalsku.

Zjavení bolo spolu 6 a posledné bolo 13. októbra. 70 000 ľudí bolo svedkami niečoho, čo sa stalo známym ako slnečný zázrak. Slnko chaoticky rotovalo po oblohe. Predchádzajúcu noc a v to ráno silno pršalo, ale ľudia aj zem sa pozoruhodne vysušili. Pochybovači tvrdia, že slnečný zázrak bol ukážkou masovej halucinácie. Ale v medicínskej literatúre nenájdeme opis ani dvoch ľudí, ktorí by mali v rovnakom čase rovnakú halucináciu. 70 000 ľudí videlo to isté, nehovoriac o tom, že niektorí z nich boli ateisti, teda prikláňajúci sa neveriť ničomu s príchuťou zázraku. Alebo prípad Márie Lemarchandovej, ktorá sa zázračne vyliečila po tom, čo vstúpila do lurdského kúpeľa. Zrazená krv sv. Januára, biskupa umučeného za cisára Diokleciána roku 304 n. l., sa zachovala v sklenenej nádobe v Neapole. Niekoľkokrát za rok sa skvapalňuje. Vedecké testy už najmenej štyristo rokov nedokázali vysvetliť tento jav. Ale celé kresťanstvo je založené na zázraku – zázraku prázdneho hrobu. Pavol hovorí, že bez neho by naša viera bola márna (1 Kor 15, 14).

Apoštol Tomáš zvaný Didymus, nebol prítomný, keď sa Ježiš po zmŕtvychvstaní zjavil apoštolom. Uveril pri ďalšom zjavení, keď vložil prsty do Ježišových rán. Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili (Jn 20, 24 − 29). Preto naša viera musí byť neochvejná a silná, vychádzajúca z Ježišovho učenia.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk