ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Bilancia nad sviatkami
autor:   Juraj Vrábel ml.
pridané :  22.04.2017 23:45

Vo veľkom zhone, ktorý je charakteristický pre našu dobu, sme sa na chvíľu zastavili a prežívali tohtoročné veľkonočné sviatky. Ide o čas, ktorý je centrálnym v roku z hľadiska nášho duchovného života. Ten zhon, ktorý nás obklopuje, bolo dobre aspoň na krátky čas odložiť, aby sme mali možnosť ponoriť sa do nášho vnútra.

Už začiatkom Veľkého týždňa sme s bolesťou zistili, že naši kresťanskí bratia v Egypte prežívali Veľkú Noc s Kristom, no nie symbolicky, ale priamo krvavým spôsobom. Skúška viery je iste darom, pretože približuje človeka k Bohu a ukazuje mu cez utrpenie samotné prežívanie viery aj jej samotnú hĺbku a kvalitu. A hoci ciele teroristov sú nereálne (“...brány pekelné ju nepremôžu“), myslím, že opakovať svoje skutky neprestanú. A asi nikto z nás by si nebol pomyslel, že raz budeme možno zahnaní do katakomb ako v Ríme pred rokom 313 a vidíme, že dejiny sa opakujú. Je to milosť? Takáto veľká skúška? Alebo trest za to, že pomaly odpadávame od pravej viery a zháňame sa po pominuteľných dobrách a takýmto falošným spôsobom si myslíme, že si tak robíme nebo už tu na Zemi? Snáď najväčšie sviatky v roku nám ukázali pravý zmysel viery, o ktorú už budeme možno čoskoro zápasiť... No nie mečom, ale modlitbou. Práve nedeľa Božieho milosrdenstva je príležitosťou, aby sme prosili Ježiša o milosrdenstvo...

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk