ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
26.12.2009
obr

Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi...(celý článok)

CZŠ (rozhovor)
26.12.2009

Spevácky zbor Cantabile pôsobí ako krúžok CZŠ už niekoľko rokov. V tomto školskom roku sme sa rozhodli v rámci nového školského vzdelávacieho programu zaradiť zborový s...(celý článok)

26.12.2009

Hľa, kde sa začína kresťanská láska. Ak ešte nie si schopný zomrieť za svojho brata, buď aspoň schopný urobiť ho účastným na Tvojich dobrách. Nech tvoje srdce pohýna konkré...(celý článok)

Saleziáni spolupracovníci
26.12.2009

Saleziáni spolupracovníci ponúkajú možnosť stráviť užitočne a zábavne deň, kde si môžete zopakovať angličtinu, dozvedieť sa veľa užitočných informácií a pri tom sa aj z...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
19.12.2009

Minulý týždeň sme prišli na to, že v rozprávaniach o Ježišovom detstve nachádzame rozdiely, čo sa týka historických udalostí. Napriek tejto rozdielnosti nachádzame zhodu v pods...(celý článok)

Jana Ptaková
19.12.2009

Dobrá novina je kolednícka akcia slovenských detí, ktoré počas vianočných sviatkov ohlasujú narodenie Pána a zároveň pomáhajú zlepšovať životné podmienky v afrických krajin...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
19.12.2009

Náčelník a rada starších postavili čarodejníka pred súd. Rozsudok znel: Kto zabil, musí zomrieť! Čarodejník vie, že trest mu právom patrí. Tu však prichádza náš kamarát Ge...(celý článok)

Peter Cehelský
19.12.2009

„Aktuálne, pôsobivé, krásne, príjemné, dojímavé...“

Tak hodnotili prítomní vystúpenie žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa na viano...(celý článok)

Júlia Šajgalová
19.12.2009

Ani sme si nemysleli, že to bude taká zábava ... V nedeľu pre nás nadšenci z CZŠ pripravili druhé zaujímavé stretnutie v tomto advente. Stretli sme sa so sympatickým mladým mužom...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
13.12.2009

Tento týždeň vstúpime, takpovediac, do predvianočnej oktávy. Od 17. decembra budeme pri bohoslužbách počúvať evanjeliá opisujúce okolnosti Ježišovho narodenia. Zo štyroch evan...(celý článok)

13.12.2009

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli v nedeľu 29. 11. 2009 na zbierku pre charitu. Ako sme už oznámili, výnos zbierky je určený na rekonštrukciu domu na Ulici 17. novembra č. 8, ktor...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
13.12.2009

Spektrum chudoby je veľmi široké. Okrem materiálneho nedostatku sme konfrontovaní s rôznymi formami duchovnej biedy a ponižovania.

Ako kresťania iste máme zvýšenú citli...(celý článok)

Za spoločenstvo rodičov CZŠ – Eva Burgrová
13.12.2009

Tak to sa naozaj nedá zreprodukovať, čo všetko sme z úst nášho otca biskupa Bernarda Bobera počuli. Rozprával nám o prežívaní svojho kňazstva, na tému vážnu, no i s humorným...(celý článok)

Maja Svatová
13.12.2009

Na sviatok sv. Mikuláša sa tešia predovšetkým deti. Ani tento rok postava Mikuláša nechcela obísť deti v Orkucanoch, ktoré sa rozhodli koledovať v projekte Dobrá novina. Bola to a...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
13.12.2009

V dedine Koloba mal byť pokojný deň, avšak veľký orol unesie maličkú sestričku nášho kamaráta Georga do svojho hniezda. Keď sa to dozvie ich mama, rýchlo uteká volať na pomoc ...(celý článok)

Spoločenstvo rodičov CZŠ
13.12.2009

Milí rodičia, ako viete, naše deti z CZŠ budú mať vianočný koncert 14.12.2009 v MsKS. Usporadúvame v spolupráci so školou taktiež Vianočný bazár. Prosím, príďte a pod...(celý článok)

Matúš Imrich, kaplán
05.12.2009

V advente sú 4 adventné týždne. Vo Sv. písme sú 4 Evanjeliá. Aj vďaka tomuto spojeniu môžeme vnímať dôležitosť Božieho slova v príprave počas adventu. Sväté písmo je ...(celý článok)

Terézia Vráblová
05.12.2009

Ak sledujeme náboženský život v jednotlivých farnostiach, zistíme, že v dnešnej dobe (oproti minulosti) má každý možnosť zažiť mnoho pekných duchovných zážitkov, ktoré sa ...(celý článok)

Benedikt XVI. (Pastoračné stretnutie Rímskej diecézy, 26. mája 2009)
05.12.2009

Je potrebné (...) zlepšiť chápanie pastorácie tak, aby sa - rešpektujúc povolania a úlohy zasvätených osôb i laikov - postupne zveľaďovala spoluzodpovednosť celku všetkých čl...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk